Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 81/TB-BYT

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2020

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG BỘ Y TẾ NGUYỄN TRƯỜNG SƠN TẠI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TỔNG KẾT CÔNG TÁC TIN HỌC HÓA TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ NĂM 2019, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2020

Ngày 30/12/2019, tại Hà Nội, PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn - Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tin học hóa trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có đại diện Lãnh đạo và chuyên viên của các Vụ/Cục thuộc Bộ Y tế: Vụ Bảo hiểm y tế, Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Cục Công nghệ thông tin, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Văn phòng Bộ; Đại diện Lãnh đạo và cán bộ phụ trách công nghệ thông tin của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế và các Bộ/Ngành có trụ sở tại Hà Nội; Các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến thành phố, tuyến huyện thuộc Sở Y tế TP Hà Nội; Đại diện một số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin. Tại điểm cầu 62 tỉnh/thành phố có đại diện Lãnh đạo Sở Y tế và các Phòng, ban liên quan, Bệnh viện đa khoa và chuyên khoa tuyến tỉnh, bệnh viện đa khoa/Trung tâm y tế tuyến huyện.

Sau khi nghe đại diện Lãnh đạo Vụ Bảo hiểm y tế báo cáo tổng kết công tác tin học hóa trong khám bệnh, chữa bệnh (KBCB) và thanh toán BHYT năm 2019, dự kiến một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020, ý kiến phát biểu của các đại biểu tại các điểm cầu và nội dung thảo luận của các đại biểu tham dự Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đã kết luận và có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Lãnh đạo Bộ Y tế ghi nhận, biểu dương các kết quả đã đạt được trong năm 2019, cụ thể:

1.1. Đối với công tác chỉ đạo, điều hành:

Trong năm 2019, Vụ Bảo hiểm y tế làm đầu mối đã tiếp tục tham mưu, trình Lãnh đạo Bộ Y tế ký ban hành một số văn bản để bổ sung, hoàn thiện các quy định liên quan đến việc triển khai tin học hóa trong KBCB BHYT, như: Quyết định số 1763/BYT-BH ngày 10/5/2019 ban hành danh mục dùng chung Mã tiền giường bệnh điều trị nội trú ban ngày tại cơ sở KBCB y học cổ truyền; Quyết định số 4905/QĐ-BYT ngày 21/10/2019 sửa đổi, bổ sung Phụ lục số 05 về danh mục thuốc tân dược ban hành kèm theo Quyết định số 7603/QĐ-BYT ngày 25/12/2018 về ban hành bộ mã DMDC phiên bản số 6; Công văn số 664/BYT-BH ngày 14/02/2019 về thực hiện trích chuyển dữ liệu điện tử theo Chuẩn dữ liệu ban hành kèm theo Quyết định số 4210/QĐ-BYT ngày 20/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế; Công văn số 3085/BYT-BH ngày 03/6/2019 về việc hướng dẫn trích chuyển dữ liệu và thanh toán thuốc Đương quy di thục theo chế độ BHYT,...

1.2. Công tác kiểm tra, giám sát, đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực:

Trong năm 2019, Bộ Y tế đã tổ chức một số đoàn công tác kiểm tra, giám sát kết hợp với hỗ trợ nâng cao năng lực cho các cán bộ, nhân viên cơ sở KBCB liên quan đến việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong KBCB BHYT. Đoàn công tác đã đôn đốc, nhắc nhở các cơ sở KBCB và cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh thực hiện việc trích chuyển dữ liệu điện tử theo đúng quy định của Thông tư số 48/2017/TT-BYT ngày 28/12/2017 của Bộ Y tế quy định việc trích chuyển dữ liệu điện tử trong quản lý và thanh toán chi phí KBCB BHYT, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến việc thực hiện đúng quy định tại Biểu 6, Điều 7 của Thông tư số 48/2017/TT-BYT, hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện các bộ mã DMDC, đồng thời hướng dẫn tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong KBCB BHYT, trích chuyển dữ liệu điện tử... Đã tổ chức 03 lớp tập huấn cho 09 tỉnh, để nâng cao năng lực về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý KBCB BHYT. Với nội dung bài giảng phong phú, thiết thực và được giảng viên hướng dẫn, giải đáp về các tình huống thực tế đang diễn ra tại các cơ sở KBCB liên quan đến triển khai ứng dụng công nghệ thông tin KBCB BHYT, vấn đề bảo mật... đã giúp các học viên nắm bắt được các vấn đề cơ bản để thực hiện tốt hơn tại đơn vị.

1.3. Một số kết quả đạt được về trích chuyển dữ liệu điện tử:

Hầu hết các cơ sở KBCB đã triển khai tổ chức thực hiện theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế, tỷ lệ gửi hồ sơ đúng ngày trung bình cả năm 2019 trong cả nước đạt 89,1% (trong đó tháng 10/2019 đạt 91%, tháng 11/2019 đạt 90,9%, tháng 12/2019 đạt 91,7%). Qua số liệu thống kê cho thấy tỷ lệ gửi hồ sơ đúng ngày trung bình cả nước trong năm 2019 (đạt 89,1%) tăng cao hơn nhiều so với các năm 2018 (chỉ đạt 64,5%), năm 2017 (chỉ đạt 40,2%).

Các tỉnh có tỷ lệ gửi hồ sơ đúng ngày cao nhất cả nước: Hậu Giang (98,91%), Cao Bằng (97,95%), Quảng Bình (97,58%), Cà Mau (97,47%), Nghệ An (97,24%), Bắc Ninh (97,24%).

Các bệnh viện tuyến Trung ương có tỷ lệ gửi dữ liệu đúng ngày cao nhất: Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương (97,95%), Bệnh viện K (97,11%), Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên (95,06%), Bệnh viện 74 Trung ương (96,01%), Bệnh viện C Đà Nẵng (94,17%), Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (97,82%). Một số bệnh viện Trung ương giữ được xếp hạng cao nhất cả nước trong 2 năm liên tục như Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.

2. Một số hạn chế, tồn tại, khó khăn, vướng mắc:

2.1. Bên cạnh những thành tích đã đạt được vẫn còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc ở cả 4 tuyến KBCB. Bộ Y tế đã có nhiều văn bản và trực tiếp chỉ đạo, yêu cầu các cơ sở KBCB triển khai thực hiện trích chuyển dữ liệu theo quy định, đặc biệt là chuyển dữ liệu để quản lý thông tuyến KBCB BHYT (theo Điều 6 Thông tư số 48) và gửi dữ liệu để đề nghị giám định (theo Điều 7 Thông tư số 48), nhưng kết quả vẫn chưa đạt được như kỳ vọng. Một số tỉnh, thành phố có tỷ lệ hồ sơ gửi đúng ngày rất thấp như: Vĩnh Phúc (57,53%), Kiên Giang (58,79%), Hà Nội (72,36%), Hồ Chí Minh (72,9%),... Các bệnh viện tuyến Trung ương đạt tỷ lệ rất thấp như Bệnh viện Bạch Mai (14,88%), Bệnh viện Tai Mũi Họng TW (15,61%), Bệnh viện Việt Đức (42,62%), Bệnh viện Chợ Rẫy (46,06%),...

Một số nguyên nhân chủ yếu đã được chỉ ra, như người đứng đầu cơ sở KBCB chưa thực sự quan tâm, chỉ đạo sát sao trong việc triển khai các quy định của Bộ Y tế, các cơ sở KBCB chưa xây dựng, ban hành Quy trình hoặc hướng dẫn trích chuyển dữ liệu điện tử gắn với quy trình quản lý bệnh viện của Giám đốc bệnh viện và gắn với Quy trình KBCB theo Quyết định số 1313/QĐ-BYT ngày 22/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế, chưa ban hành quy chế, quy định rõ trách nhiệm cụ thể đối với các cá nhân, tổ chức có liên quan đến quy trình quản lý, triển khai, vận hành và khai thác hệ thống công nghệ thông tin tại đơn vị. Công tác bảo mật, an toàn thông tin tại các cơ sở KBCB còn rất hạn chế, chưa thực sự được chú trọng, các cơ sở KBCB chưa ban hành văn bản về quy chế quy định rõ ràng về trách nhiệm của các cá nhân, các khoa/phòng liên quan mặc dù Bộ Y tế đã có nhiều văn bản chỉ đạo về vấn đề này.

2.2. Một số nguyên nhân từ phía cơ quan Bảo hiểm xã hội, như: Giám định viên của Bảo hiểm xã hội chưa trả kết quả giám định tự động đối với hồ sơ điện tử do cơ sở KBCB gửi lên; không chiết xuất lỗi giám định theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư số 48, do đó cơ sở không biết lỗi cụ thể để chủ động sửa và gửi lại hồ sơ kịp thời; chưa triển khai thực hiện đầy đủ, đúng quy định của Bộ Y tế về Bộ mã DMDC, cụ thể: Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 7603/QĐ-BYT ban hành Bộ mã DMDC phiên bản số 6, trong đó có danh mục mã khám bệnh theo hạng bệnh viện, mã khám bệnh nội khoa đã được phân ra các mã khám bệnh chuyên khoa sâu. Tuy nhiên, đến nay Bảo hiểm xã hội Việt Nam vẫn chưa triển khai thực hiện danh mục này trên Hệ thống giám định, gây ra khó khăn, vướng mắc cho các cơ sở KBCB trong tổ chức thực hiện; Cổng tiếp nhận dữ liệu hoạt động chưa ổn định, việc tra cứu dữ liệu thẻ BHYT qua hàm API vẫn còn lỗi, đặc biệt vào các giờ cao điểm tiếp đón bệnh nhân (buổi sáng) tại các cơ sở KBCB, gây khó khăn, tạo áp lực cho cán bộ y tế ở các cơ sở KBCB trên toàn quốc khi thực hiện tiếp đón bệnh nhân, gây bức xúc cho bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân, làm ảnh hưởng đến việc cung ứng dịch vụ y tế, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.

3. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020

3.1. Công tác chỉ đạo, điều hành

Năm 2020, Bộ Y tế tiếp tục rà soát, sửa đổi, ban hành bổ sung một số văn bản:

a) Ban hành Bộ mã DMDC phiên bản số 7 bổ sung, thay thế phiên bản số 6 ban hành kèm theo Quyết định số 7603/QĐ-BYT;

b) Nghiên cứu, xây dựng ban hành chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí KCB BHYT thay thế cho chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra ban hành kèm Quyết định số 4210/QĐ-BYT ngày 20/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế để đáp ứng với yêu cầu trong giai đoạn mới và phù hợp với tình hình thực tiễn;

c) Xây dựng cơ chế tài chính cho việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong KBCB BHYT: Xây dựng định mức thuê phần mềm, giá thuê tạm thời, định mức chi phí công nghệ thông tin kết cấu trong giá dịch vụ y tế...

3.2. Đối với công tác kiểm tra, giám sát, đào tạo, tập huấn:

Năm 2020, Bộ Y tế tiếp tục tập trung tổ chức các đoàn công tác kiểm tra, giám sát kết hợp với đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ, nhân viên y tế tại các địa phương, đơn vị.

3.3. Đối với công tác gửi dữ liệu điện tử để phục vụ quản lý thông tuyến:

a) Đề nghị các địa phương, đơn vị tập trung nhiệm vụ hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin, nhân lực, đáp ứng yêu cầu trích chuyển dữ liệu điện tử phục vụ quản lý thông tuyến và giám định, thanh toán chi phí KBCB BHYT, trong đó bảo đảm đạt tỷ lệ gửi hồ sơ gửi đúng ngày ít nhất 95% đối với các cơ sở KBCB tuyến tỉnh và tuyến trung ương, 100% đối với các cơ sở KBCB tuyến huyện, tuyến xã (trừ các đơn vị không có hoặc không đủ điều kiện về hạ tầng CNTT hoặc do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng);

b) Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, đặc biệt là Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để tổ chức thực hiện đúng, đủ các quy định của Chính phủ tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP và Thông tư số 48/2017/TT-BYT;

c) Những khó khăn, vướng mắc chưa giải quyết được, đề nghị các đơn vị tiếp tục phản ánh kịp thời bằng văn bản về Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc qua hộp thư điện tử và qua các diễn đàn trao đổi Skype.

Văn phòng Bộ thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn để các đơn vị biết và triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- PTTg. Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- TT. Nguyễn Trường Sơn (để báo cáo);
- Đ/c Chánh Văn phòng Bộ (để báo cáo);
- BHXH Việt Nam;
- Các Vụ: KHTC, TBCT, BHYT (để thực hiện);
- Các Cục: KCB, CNTT, QLD, YDCT (để thực hiện);
- Sở Y tế các tỉnh/TP trực thuộc TW;
- Các BV trực thuộc Bộ; Y tế Bộ, ngành;
- Hiệp hội BV tư nhân;
- Lưu: VT, BH, VPB1.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ
Hà Anh Đức