Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 80/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2018

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI CUỘC HỌP VỀ PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH MỞ RỘNG CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ TÂN SƠN NHẤT

Ngày 27 tháng 02 năm 2018, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp về phương án quy hoạch mở rộng Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Tham dự cuộc họp có Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Giao thông vận tải, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Chính phủ, Cục Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và một số công ty tư vấn, nhà khoa học. Sau khi nghe Giáo sư Nguyễn Thiện Tống, đại diện Nhóm tư vấn do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh lựa chọn báo cáo về các phương án nâng cao năng suất và hiệu quả hoạt động Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất giai đoạn 2017 - 2030; Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam báo cáo sơ bộ về kết quả nghiên cứu của Tư vấn ADP-I và ý kiến phát biểu của lãnh đạo các cơ quan dự họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết luận như sau:

Hoan nghênh Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động mời Nhóm tư vấn nghiên cứu các phương án nâng cao năng suất và hiệu quả hoạt động Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất; đây là ý kiến tham khảo để các tư vấn độc lập khác nghiên cứu. Đồng thời, Bộ Giao thông vận tải cũng đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc lựa chọn tư vấn độc lập nước ngoài để nghiên cứu, rà soát Quy hoạch, xây dựng phương án mở rộng và lập điều chỉnh Quy hoạch Cảng HKQT Tân Sơn Nhất.

Trong thời gian vừa qua, nhất là dịp Tết nguyên đán, Bộ Giao thông vận tải và Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều giải pháp giải quyết tốt công tác điều hành trong và ngoài sân bay, do đó đã bảo đảm hoạt động của Sân bay Tân Sơn Nhất an toàn, không có tình trạng ùn tắc tại khu vực sân bay, tạo điều kiện cho người dân đi lại được thuận lợi.

Việc nghiên cứu mở rộng, nâng cao năng suất của Cảng HKQT Tân Sơn Nhất là rất quan trọng từ nay đến năm 2020, cần khẩn trương đề xuất để quyết định phương án khả thi nhất, bảo đảm đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài, bảo đảm an toàn và môi trường. Giao Bộ Giao thông vận tải tiếp thu các ý kiến hợp lý, khoa học của Nhóm tư vấn (gồm cả các phương án do Công ty Tư vấn công trình hàng không - ADCC đề xuất), phối hợp với Tư vấn nước ngoài ADP-I hoàn thiện phương án mở rộng và lập điều chỉnh Quy hoạch, báo cáo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trước khi báo cáo Thường trực Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 3 năm 2018. Trong quá trình thực hiện, Bộ Giao thông vận tải cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan, bảo đảm phương án đề xuất phải an toàn, hiệu quả.

Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và các cơ quan liên quan khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phương án giải phóng mặt bằng khu vực Dự án cảng hàng không Long Thành để sớm triển khai xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành; nghiên cứu phương án khai thác CHKQT Tân Sơn Nhất với quy mô phù hợp khi Cảng CHKQT Long Thành đi vào hoạt động; đồng thời tính toán phương án xử lý Sân bay Cần Thơ đã quá tải.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: GTVT, QP, TN&MT, KH&ĐT, Tài chính, XD;
- UBND Thành phố Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, NC, NN, TH;
- Lưu: VT, CN (2) Ha.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ
CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục