Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 786/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại tại thông báo số 1304/TB-PTPL ngày 04/11/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Chế phẩm dùng cho trẻ em đã đóng gói để bán lẻ - Cơm thập cẩm Nhật bản với cá ngừ và rau dùng cho trẻ từ 7 tháng tuổi, 1 gói 80g, HSD 18 tháng, mới 100% Wakodo sx 2015, mã IE5 (Mục 24).

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH dược phẩm Hoàng Dương; Địa chỉ: 31/64 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội; Mã số thuế: 0101597826.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10054725101/A11 ngày 10/9/2015 tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội- Cục Hải quan TP Hà Nội.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Cơm thập cẩm từ gạo, rau củ các loại (cà rốt, củ cải, hành tây, đỗ quả xanh), nước dùng từ rong biển cá ngừ, miếng cá hồi, nấm hương, chiết xuất cá trắng..., đã chế biến sẵn, dùng cho trẻ em, đóng gói 80g/gói.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Cơm thập cẩm từ gạo, rau củ các loại (cà rốt, củ cải, hành tây, đỗ quả xanh), nước dùng từ rong biển cá ngừ, miếng cá hồi, nấm hương, chiết xuất cá trắng..., đã chế biến sẵn, dùng cho trẻ em, đóng gói 80g/gói.

Thuộc nhóm 19.04Thực phẩm chế biến thu được từ quá trình rang hoặc nổ ngũ cốc hoặc các sản phẩm ngũ cốc (ví dụ mảnh ngô được chế biến từ bột ngô (corn flakes)); ngũ cốc (trừ ngô), ở dạng hạt hoặc dạng mảnh hoặc đã làm thành dạng hạt khác (trừ bột, tấm và bột thô), đã làm chín sơ hoặc chế biến cách khác, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác”, phân nhóm 1904.90 “- Loại khác”, mã số 1904.90.10 “- - Các chế phẩm từ gạo, kể cả gạo đã nấu chín sơ” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội (Cục Hải quan TP Hà Nội);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Công ty TNHH dược phẩm Hoàng Dương (Đ/c: 31/64 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Hiền (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái