Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 78/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2021

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM TẠI CUỘC HỌP VỀ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN NHÀ VỆ SINH CÔNG CỘNG ĐẠT TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ VÀ ASEAN

Ngày 02 tháng 4 năm 2021, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì họp về đề xuất xây dựng nhà vệ sinh công cộng đạt chuẩn quốc tế và ASEAN của Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Giáo dục và đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa thể thao và Du lịch, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam. Sau khi nghe Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam báo cáo, ý kiến các Bộ và Văn phòng Chính phủ. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kết luận như sau:

1. Vấn đề môi trường nói chung, trong đó có nhà vệ sinh công cộng tác động trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng, môi trường, văn hóa và du lịch.

Những năm gần đây, vấn đề nhà vệ sinh đã được Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành quan tâm chỉ đạo. Tình trạng nhà vệ sinh tại Việt Nam ở hộ gia đình và công cộng đã đạt được những tiến bộ rất lớn, nhưng vẫn còn rất xa so với mong muốn của người dân và chuẩn mực ở các nước phát triển; nhất là nhà vệ sinh trong các trường học, bệnh viện dù đã được sửa chữa, nâng cấp, xây mới nhưng phần lớn chưa đảm bảo vệ sinh, cơ chế vận hành chưa tốt. Do vậy, cần sớm rà soát các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn và ban hành hướng dẫn quy trình vận hành, khai thác nhà vệ sinh công cộng, cơ chế huy động nguồn lực xã hội hóa.

2. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp về nhà vệ sinh công cộng ở đô thị, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý II năm 2021.

3. Giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, Tổ chức Quốc tế và Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam xây dựng dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ về tăng cường công tác vệ sinh của nhà vệ sinh công cộng.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: KHĐT, XD, TC, TNMT, YT, TTTT, VHTTDL, GDDT, KHCN;
- Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: CN, NN, KGVX, PL, QHQT;
- Lưu: VT, CN (2).Đức

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Trần Văn Sơn