Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 757/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích và bổ sung thông tin của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK - Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh tại thông báo số 2744/TB-PTPL ngày 11/12/2015, công văn số 29/PTPLHCM-NV ngày 19/01/2016 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Bộ điều chỉnh tiết lưu TCMA-6448-Pneumtic Throttle Control (TCMA-6448) (mục 2 tờ khai).

2. Đơn vị xuất/nhập khẩu: Công ty TNHH CN Fusheng Việt Nam. Địa chỉ: Số 6 đường 3A KCN Biên Hòa II, Đồng Nai. Mã số thuế: 3600259881.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10056667085/A41 ngày 25/09/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư - Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Động cơ, hoạt động bằng khí nén (chuyển năng lượng khí nén thành công dịch chuyển piston trong cylinder), thông qua thanh nối truyền tác động theo chiều thẳng tịnh tiến để điều khiển van tiết lưu của động cơ nổ đốt trong dẫn động máy nén khí về chế độ chạy không tải nhằm tiết kiệm nhiên liệu và giảm hao mòn máy móc. Tên thương mại TCMA-6448-Pneumtic Throttle Control.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Động cơ, hoạt động bằng khí nén (chuyển năng lượng khí nén thành công dịch chuyển piston trong cylinder), thông qua thanh nối truyền tác động theo chiều thẳng tịnh tiến để điều khiển van tiết lưu của động cơ nổ đốt trong dẫn động máy nén khí về chế độ chạy không tải nhằm tiết kiệm nhiên liệu và giảm hao mòn máy móc. Tên thương mại TCMA-6448-Pneumtic Throttle Control.

thuộc nhóm 84.12 “Động cơ và mô tơ khác”, phân nhóm - Động cơ và mô tơ dùng khí nén, mã số 8412.31.00 - - Chuyển động tịnh tiến (xi lanh), tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư (Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh);
- Trung tâm PTPL HH XNK và Chi nhánh;
- Công ty TNHH CN Fusheng Việt Nam (Số 6 đường 3A KCN Biên Hòa II, Đồng Nai).
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-M.Hương (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái