Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 744/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK Chi nhánh tại TP. Đà Nẵng tại thông báo số 590/TB-PTPL ngày 22/10/2015; công văn số 24/Frit ngày 21/01/2016 của Công ty Cổ phần Frit Huế và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Engobe glaze A 101 - Men dùng trong công nghiệp gốm sứ (mục 1-tờ khai Hải quan)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty cổ phần Frit Huế

Địa chỉ: Lô 1A, khu công nghiệp Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

MST: 3300363627

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10057350845/A12 ngày 01/10/2015 tại Chi cục Hải quan Thủy An - Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phẩm có thành phần gồm ZrO2, Al2O3, SiO2, HFO2, TiO2, và Fe2O3, dùng trong sản xuất men frit

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm có thành phần gồm ZrO2, Al2O3, SiO2, HFO2, TiO2, và Fe2O3, dùng trong sản xuất men frit

thuộc nhóm 38.24 “Chất gắn đã điều chế dùng cho các loại khuôn đúc hoặc lõi đúc; các sản phẩm và chế phẩm hóa học của ngành công nghiệp hóa chất hoặc các ngành công nghiệp có liên quan (kể cả các sản phẩm và chế phẩm chứa hỗn hợp các sản phẩm tự nhiên), chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.”, phân nhóm 3824.90 “- Loại khác”, phân nhóm “- - Loại khác”, mã số 3824.90.99 “- - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan Thủy An - Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Trung tâm PTPL và các Chi nhánh (để t/hiện);
- Công ty cổ phần Frit Huế (Lô 1A, khu công nghiệp Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Uyên (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái