Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 74/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2021

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRỊNH ĐÌNH DŨNG TẠI CUỘC HỌP VỀ VƯỚNG MẮC ĐỐI VỚI QUYẾT TOÁN CHI PHÍ SỬA CHỮA HOÀN TRẢ CÁC TUYẾN ĐƯỜNG THUỘC DỰ ÁN NÂNG CẤP ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH ĐOẠN PLEIKU - CẦU 110 THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT

Ngày 17 tháng 3 năm 2021, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp về vướng mắc đối với quyết toán chi phí sửa chữa hoàn trả các tuyến đường thuộc Dự án nâng cấp đường Hồ Chí Minh đoạn Pleiku - Cầu 110 theo hình thức Hợp đồng BOT. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai; đại diện các bộ: Công an, Tài chính và Công ty cổ phần BOT và BT Đức Long Gia Lai.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Giao thông vận tải, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã kết luận như sau:

Tại văn bản số 17081/BGTVT-CQLXD ngày 23 tháng 12 năm 2015, Bộ Giao thông vận tải đã chấp thuận bổ sung hạng mục xây dựng hoàn trả tuyến đường Lê Đại Hành kéo dài Lý Thái Tổ và đường Lê Thánh Tôn vào dự án nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn Pleiku (Km1610) - Cầu 110 (Km1667+570) theo hình thức Hợp đồng BOT. Đồng thời, tại văn bản số 359/BGTVT-CQLXD ngày 11 tháng 01 năm 2016, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến cụ thể về quy mô kỹ thuật, thực hiện tăng cường 01 lớp bê tông nhựa đối với đường cũ là mặt đường láng nhựa. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải và các địa phương liên quan kiểm tra và có báo cáo; Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý Bộ Giao thông vận tải cùng các địa phương liên quan thực hiện cải tạo, sửa chữa các tuyến đường kết nối đã bị xuống cấp do ảnh hưởng của việc thi công đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên và tỉnh Bình Phước như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 1024/TTg-CN ngày 13 tháng 7 năm 2017).

Yêu cầu Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai thực hiện chủ trương đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý tại văn bản số 1024/TTg-CN ngày 13 tháng 7 năm 2017 (trên cơ sở đề xuất, thống nhất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính) và tiếp thu ý kiến các cơ quan trong cuộc họp, sớm thống nhất giải quyết vướng mắc liên quan để quyết toán hạng mục bổ sung nêu trên theo thẩm quyền, bảo đảm minh bạch, hiệu quả, đúng giá trị nghiệm thu theo quy định, quyền lợi hợp pháp của Nhà đầu tư và theo đúng quy định pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: GTVT, KH&ĐT, TC, CA, TP, XD;
- UBND tỉnh Gia Lai;
- Công ty Cổ phần BOT và BT Đức Long Gia Lai;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, các vụ: KTTH, QHĐP, TKBT, TH, PL,
- Lưu: VT, CN (2). THH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục