Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 74/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2020

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI PHIÊN HỌP LẦN THỨ 73 CỦA HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG

Ngày 20 tháng 02 năm 2020, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã chủ trì phiên họp lần thứ 73 của Hội đồng. Tham dự cuộc họp có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng, đồng chí Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Sau khi nghe đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019, những nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Hội đồng và ý kiến thảo luận của các đại biểu dự họp; Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương kết luận như sau:

I. VỀ KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2019

Năm 2019 có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch 5 năm (2016-2020), dưới sự chỉ đạo điều hành quyết liệt, đổi mới của Chính phủ, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước đã đạt được những kết quả tích cực, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Các ngành, lĩnh vực đều phát triển ổn định; môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, năng lực cạnh tranh quốc gia được nâng lên. Những kết quả đó có sự đóng góp tích cực của các phong trào thi đua và công tác khen thưởng.

1. Các phong trào thi đua tiếp tục phát triển, có nhiều đổi mới, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Đặc biệt, phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” sau gần 10 năm thực hiện, đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, góp phần đưa Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 về đích trước gần 02 năm với gần 53% số xã và trên 16% số huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

2. Công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến có những chuyển biến rõ nét. Các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan thông tấn, báo chí đã có nhiều hình thức tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, góp phần khích lệ, động viên nhân dân, cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ và tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua.

3. Công tác khen thưởng được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện, kịp thời phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và các bộ, ngành, địa phương; bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch; việc khen thưởng các trường hợp có thành tích đột xuất, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp đã có sự chuyển biến rõ nét.

4. Hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đạt được nhiều kết quả tốt, bám sát phương hướng, nhiệm vụ đề ra; tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm.

5. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 còn có những hạn chế: Phong trào thi đua ở một số nơi còn chưa bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, hiệu quả chưa cao, còn nặng hình thức; công tác kiểm tra, đôn đốc chưa được chú trọng. Việc tuyên truyền các phong trào thi đua, biểu dương nhân rộng điển hình tiên tiến chủ yếu tập trung vào các đợt cao điểm. Việc khen thưởng cho công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp tuy có cải thiện nhưng chưa thực sự tạo được hiệu ứng sâu rộng. Tổ chức, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng tại một số cơ quan chưa ổn định.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2020

Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước: Tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Đây là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, tạo tiền đề để cả nước phấn đấu thực hiện kế hoạch 5 năm 2021 - 2025. Do đó, để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ, công tác thi đua, khen thưởng cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tổ chức phát động các phong trào thi đua, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng bộ, ngành, địa phương và của đất nước, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch 05 năm (2016 - 2020), thiết thực chào mừng các ngày lễ kỷ niệm lớn trong năm 2020.

- Các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động các đợt thi đua cao điểm, thi đua nước rút, tập trung giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, đặc biệt trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, cần đẩy mạnh thi đua trong các cấp, các ngành và nhân dân cả nước, huy động sự chung tay, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, góp phần sớm khống chế, đẩy lùi dịch bệnh.

- Tiếp tục triển khai đồng bộ ở tất cả các ngành, các cấp phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, thi đua thực hiện văn hóa công sở”, tạo sự chuyển biến tích cực, góp phần tăng cường cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương, hiệu quả làm việc trong cơ quan, công sở....

- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phối hợp với các cơ quan có liên quan trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025, trong đó tập trung thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao.

2. Tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, để thực sự là Đại hội biểu dương tôn vinh các điển hình tiên tiến trong toàn quốc, là kết tinh thành quả của các phong trào thi đua yêu nước trong 05 năm qua; đồng thời tiếp tục phát động sâu rộng, mạnh mẽ hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 -2025.

Các bộ, ngành, địa phương tổ chức Đại hội thi đua yêu nước các cấp, đảm bảo trang trọng, thiết thực, với nội dung, hình thức phong phú, tiết kiệm; lựa chọn, biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong 05 năm qua, tạo không khí thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Các đồng chí thành viên Hội đồng trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc việc tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tại các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt đối với các đơn vị được chọn Đại hội điểm (Bộ Quốc phòng, tỉnh Nghệ An và thành phố Hồ Chí Minh).

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, các mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, góp phần đẩy lùi thông tin xấu, độc. Tập trung cao điểm tuyên truyền trước, trong và sau dịp tổ chức Đại hội thi đua yêu nước, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của các bộ, ngành, địa phương.

Các cơ quan truyền thông, báo chí tích cực phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc, đặc biệt là các điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; những tấm gương có thành tích xuất sắc trong công tác, lao động, học tập.

4. Thực hiện tốt và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, bảo đảm kịp thời, đúng quy định, có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích, cá nhân dũng cảm cứu người, cứu tài sản, tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc khen thưởng cho công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp.

5. Về dự án Luật thi đua, khen thưởng (sửa đổi): Trên cơ sở kết quả sơ kết Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị và ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, Bộ Nội vụ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện Dự thảo Luật, tổng hợp đầy đủ những vấn đề thực tiễn đang đặt ra, khắc phục những tồn tại, bất cập hiện nay, bảo đảm tính tổng thể, toàn diện. Việc xây dựng Dự án Luật phải bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- PTTg Thường trực Trương Hòa Bình;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao; Viện KSND tối cao;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các Thành viên Hội đồng TĐKTTW;
- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp; TGĐ Cổng TTĐT.
- Lưu: Văn thư, TCCV (3). LHN

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng