Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 73/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2018

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ TRƯƠNG HÒA BÌNH, CHỦ TỊCH ỦY BAN AN NINH HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG QUỐC GIA TẠI CUỘC HỌP VỀ DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG

Ngày 06 tháng 02 năm 2018, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã chủ trì cuộc họp về dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng; tham dự có đại diện lãnh đạo các Bộ: Giao thông vận tải, Công an, Tư pháp, Quốc phòng, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động, Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngoại giao, Ủy ban Dân tộc và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải báo cáo về dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, ý kiến các cơ quan dự họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia đã kết luận chỉ đạo như sau:

Đánh giá cao Bộ Giao thông vận tải trong việc chủ trì xây dựng, trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng (thay thế Nghị định số 147/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng), Giao thông vận tải trong lĩnh vực hàng không có tính đặc thù rất cao, đòi hỏi có những quy định chặt chẽ, phù hợp với tính chất của ngành này.

Để có cơ sở trình Chính phủ, yêu cầu Bộ Giao thông vận tải phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, tiếp thu ý kiến đại diện lãnh đạo các bộ liên quan hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng bảo đảm khả thi, đáp ứng được yêu cầu quản lý của ngành trong thực tế và tuân thủ quy định của pháp luật; trong đó, cần làm rõ sự cần thiết quy định cho phép viên chức Cảng vụ hàng không được sử dụng phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ chuyên ngành hàng không để phát hiện hành vi vi phạm hành chính (điểm c khoản 2 Điều 38), việc sử dụng dữ liệu từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật chuyên ngành hàng không (khoản 1 Điều 39) và quyết định nâng mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính có tính chất đặc thù trong lĩnh vực hàng không dân dụng (cao hơn mức xử phạt vi phạm hành chính đã được pháp luật trước đó quy định, với cùng một hành vi tương tự trong các lĩnh vực khác); báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định tại phiên họp Chính phủ gần nhất trong Quý I, năm 2018.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: GTVT, QP, TN&MT, XD, NG, KH&ĐT, KH&CN, VH, TT&DL, CT, TC, TP, TT&TT, NN&PTNT, CA, UBDT, YT, LĐ, TB&XH, NHNNVN, NV, GD&ĐT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NC, KTTH, PL, NN QHQT, TCCV;
- Lưu: Văn thư, CN (2b).LM

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục