Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6934/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2018

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi Cục Kiểm định Hải quan 3 tại Thông báo số 2201/TB-KD3 ngày 13/8/2018 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Chất làm mở màu mực (chế phẩm hóa học) phụ gia dùng trong sản xuất mực in (thành phần chính có chứa Ethyl acetate) - ADDITIVE AB 244 / 10-451193-6.2260 (mục số 6 tờ khai)

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH SIEGWERK Việt Nam; Địa chỉ: Lô B, đường 2A, KCN Đồng An, Bình Dương; MST: 3702008132

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10209417515/A12 ngày 4/7/2018 đăng ký tại Chi cục HQ KCN Việt Nam - Singapore, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phẩm hóa chất có chứa Ethyl acetat, silic dioxit, dạng nhão

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm hóa chất có chứa Ethyl acetat, silic dioxit, dạng nhão

thuộc nhóm 38.24Chất gắn đã điều chế dùng cho các loại khuôn đúc hoặc lõi đúc; các sản phẩm và chế phẩm hóa học của ngành công nghiệp hóa chất hoặc các ngành công nghiệp có liên quan (k cả các sản phẩm và chế phẩm chứa hỗn hợp các sản phẩm tự nhiên), chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.”, phân nhóm “- Loại khác: ”, phân nhóm 3824.99 “- - Loại khác: ”, phân nhóm “- - - Loại khác:” mã số 3824.99.99 “- - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất 'khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh,TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ quản lý hàng xuất nhập khẩu ngoài công nghiệp - Cục Hải quan tỉnh Bình Dương;
- Cục Kiểm định hải quan và các Chi cục trực thuộc (để t/hiện);
- Công ty TNHH SIEGWERK Việt Nam (Lô B, đường 2A, KCN Đồng An, Bình Dương);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK, PL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
N
guyễn Dương Thái