Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 680/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại thông báo số 2154/TB-PTPL ngày 25/9/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Chất xúc tác ET -102

2. Đơn vị nhập khu: Công ty TNHH JIA HSIN

Địa chỉ: D1-D5 KCN Cầu Tràm, xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

MST: 1100847698

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10046291173/E31 ngày 3/7/2015 tại Chi cục Hải quan Bến Lức - Cục Hải quan tỉnh Long An

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Hỗn hợp Trially isocyanurate và oxit silic

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Hỗn hợp Trially isocyanurate và oxit silic

thuộc nhóm 38.24 “Chất gn đã điều chế dùng cho các loại khuôn đúc hoặc lõi đúc; các sản phẩm và chế phẩm hóa học của ngành công nghiệp hóa chất hoặc các ngành công nghiệp có liên quan (kể cả các sản phẩm và chế phẩm chứa hỗn hợp các sản phẩm tự nhiên), chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.”, phân nhóm 3824.90 “- Loại khác:”, phân nhóm “- - Loại khác”, mã số 3824.90.99 - - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan Bến Lức - Cục Hải quan tỉnh Long An;
- Trung tâm PTPL và các Chi nhánh (để t/hiện);
- Công ty TNHH JIA HSIN (D1-D5 KCN Cầu Tràm, xã Long Trạch, huyện Cần Đước, Long An);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Uyên (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Thông báo 680/TB-TCHQ năm 2016 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chất xúc tác ET -102 do Tổng cục Hải quan ban hành

  • Số hiệu: 680/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Thông báo
  • Ngày ban hành: 26/01/2016
  • Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Người ký: Nguyễn Dương Thái
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 26/01/2016
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản