Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 67/TB-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 1979

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC PHÂN PHỐI, SỬA CHỮA MÁY THU THANH, THU HÌNH TRONG THÀNH PHỐ

Ngày 26 tháng 3 năm 1979, Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố xem xét và có ý kiến giải quyết đề nghị của đồng chí Giám đốc Đài phát thanh về việc quản lý và lập xí nghiệp sửa chữa, phân phối máy thu hình, máy thu thanh như sau:

Hiện nay thành phố ta còn đang trong quá trình cải tạo xã hội chủ nghĩa, chưa nắm chắc được toàn bộ cơ sở vật chất của ngành nghề sản xuất phụ tùng, phụ kiện và sửa chữa máy thu thanh, thu hình, nên có khó khăn trong việc phân công quản lý ngành theo tinh thần quyết định số 90-TTg ngày 30-1-1978 của Thủ tướng Chính phủ.

Trước mắt, Ủy ban nhân dân thành phố quy định sự phân công như sau:

1. Các sở quản lý của thành phố Hồ Chí Minh (kể cả các cơ sở sản xuất của Trung ương) đã sẵn có cơ sở sửa chữa các loại máy thu thanh và thu hình thì được tiếp tục quản lý và điều hành các cơ sở đó, và đưa các cơ sở sửa chữa này đi vào hoạt động theo chế độ kinh doanh hạch toán kinh tế.

2. Giao cho Sở Thương nghiệp tiếp tục quản lý hành chính, kinh tế lĩnh vực phân phối, sửa chữa máy thu thanh, thu hình (kể cả công tác nghiên cứu chủ trương, chính sách, phương án và tổ chức thực hiện cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nghề sửa chữa máy thu thanh, thu hình).

3. Riêng đối với Đài phát thanh thành phố, trước mắt có thể tổ chức một bộ phận sửa chữa máy thu thanh, thu hình theo khả năng cho phép để sửa chữa cho các bộ công nhân viên chức Nhà nước. Bộ phận này nằm trong xí nghiệp truyền thanh trực thuộc Đài phát thanh.

4. Ủy ban Kế hoạch thành phố xét giao chỉ tiêu phân phối linh kiện, phụ tùng sửa chữa máy thu thanh, thu hình cho những cơ sở sửa chữa nào đã đi vào nề nếp quản lý kinh tế, thực hiện được hạch toán kinh tế, có đăng ký kế hoạch.

Sau khi hoàn thành công tác cải tạo xã hội chủ nghĩa, quy hoạch tổ chức lại ngành nghề sản xuất và sửa chữa máy thu thanh, thu hình và tình hình tổ chức ổn định sẽ bàn giải quyết sự phân công quản lý theo quy định của Hội đồng Chính phủ.

Ủy ban nhân dân thành phố thông báo cho Đài Phát thanh thành phố và các cơ quan có liên quan của thành phố biết quyết định trên của thường trực Ủy ban nhân dân thành phố để thi hành.

 

 

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thành Công