Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6634/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2018

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kim tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích tại thông báo 388/TB-KĐ1 ngày 24/8/2018 của Chi cục Kiểm định Hải quan 1 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Thép lá hp kim Silic kỹ thuật điện đã được cán phẳng dạng cuộn loại B23R080/23D078 kích thước 0.23mm x 560mm dùng cho sản xuất máy biến thế, hàng mới 100% (mục 11 PLTK).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn ABB.

Địa chỉ: Km số 9, Quốc lộ 1A, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội. MST: 0100114441.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10205705102/A12 ngày 12/6/2018 đăng ký tại Chi cục HQ Bắc Hà Nội - Cục HQ TP. Hà Nội.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Thép silic kỹ thuật điện được cán phẳng, các hạt tinh thể (cấu trúc tế vi) có định hướng, dày 0,23mm, chiều rộng 560mm, dạng cuộn

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dựng: Thép silic kỹ thuật điện được cán phẳng, các hạt tinh thể (cấu trúc tế vi) có định hướng, dày 0,23 mm, chiều rộng 560mm, dạng cuộn

thuộc Nhóm 72.26Sản phẩm của thép hợp kim khác được cán phng, có chiều rộng dưới 600 mm”, phân nhóm “- Bằng thép silic kỹ thuật điện:”, phân nhóm 7226.11 “- - Các hạt tinh thể (cấu trúc tế vi) có định hướng”, mã số 7226.11.90 “- - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ Bắc Hà Ni - Cục HQ TP.Hà Nội;
- Cục Kiểm định HQ và các Chi cục trực thuộc;
- Công ty TNHH ABB (Đ/c: Km số 9, Quốc lộ 1A, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Dương Thái