Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6486/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2018

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cục Kiểm định Hải quan 6 tại Thông báo số 231/TB-KĐ6 ngày 27/8/2018 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Quặng nhôm đã được làm giầu AI2O3 = (75-77)%, Fe2O3 <= 2,5%; cỡ hạt (0-3)mm. Hàng mới 100% do TQSX (mục số 2)

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH MTV Xuân Trường Giang

Địa chỉ: 7/3 Khối 3, đường Phai Vệ, phường Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn

MST: 4900234424

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10198712813/A11 ngày 03/05/2018 đăng ký tại Chi cục Hải quan Ga đường sắt Quốc tế Đồng Đăng-Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Sản phẩm cao nhôm (AI2O3 ~ 74,42%) có chứa chủ yếu là Corundum nhân tạo (quặng nhôm đã qua nung), dạng hạt.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Sản phẩm cao nhôm (AI2O3 ~ 74,42%) có chứa chủ yếu là Corundum nhân tạo (quặng nhôm đã qua nung), dạng hạt

thuộc nhóm 28.18Corundum nhân tạo, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học; ô xit nhôm; hydroxit nhôm”, mã số 2818.10.00 “- Corundum nhân tạo, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh,TP (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan Ga đường sắt Quốc tế Đồng Đăng (Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn);
- Cục Kiểm định hải quan và các Chi cục trực thuộc (để t/hiện);
- Công ty TNHH MTV Xuân Trường Giang
(7/3 Khối 3, đường Phai Vệ, phường Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK, PL-Uyên (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Dương Thái