Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 63/TB-BHXH

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2020

 

THÔNG BÁO

LÃI SUẤT ĐẦU TƯ BÌNH QUÂN VÀ LÃI SUẤT THỊ TRƯỜNG LIÊN NGÂN HÀNG

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo cho Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng; Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân và các đơn vị trực thuộc cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

- Mức lãi suất đầu tư bình quân trong năm 2019 là 5,80 %/năm.

- Mức lãi suất thị trường liên ngân hàng kỳ hạn 9 tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố trên Cổng Thông tin điện tử ngày 31/12/2019 là 5,86%/năm.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo cho các đơn vị được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc (để b/c);
- BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- BHXH Bộ Quốc Phòng;
- BHXH Công an nhân dân;
- Ban Thu, Vụ TC-KT;
- Trung tâm Công nghệ thông tin;
- Lưu: VT, ĐTQ (2b).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ QUỸ
Nguyễn Vinh Quang