Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 616/TB-BTC

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2021

 

THÔNG BÁO

VỀ PHÂN CÔNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ, HỘ KINH DOANH TRONG BỐI CẢNH DỊCH COVID-19

Thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/09/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 (các đơn vị khai thác văn bản trên hệ thống EdocTC), Lãnh đạo Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương triển khai các công việc sau:

A. Phân công thực hiện

I. Các đơn vị thuộc Bộ khẩn trương quán triệt, thực hiện quyết liệt các quan điểm, mục tiêu của Chính phủ đã đề ra tại Mục I và Mục II Nghị quyết số 105/NQ-CP.

II. Về các nhiệm vụ Bộ Tài chính chủ trì theo điểm d khoản 2 và điểm d khoản 3 Mục III Nghị quyết số 105/NQ-CP

1. Giao TCHQ khẩn trương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để báo cáo Bộ về việc:

1.1 Áp dụng Điều 50 Luật Hải quan năm 2014 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa phục vụ yêu cầu khẩn cấp để thông quan nhanh đối với hàng hóa viện trợ, biếu, tặng từ nước ngoài hoặc hàng hóa do các tổ chức, cá nhân trong nước nhập khẩu để ủng hộ, hỗ trợ, tài trợ, biếu tặng cho Chính phủ, Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố để phục vụ công tác phòng chống dịch, điều trị, khám chữa bệnh.

1.2 Cho phép doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được nộp bản sao scan có xác nhận bằng chữ ký số đối với các chứng từ phải nộp bản giấy là bản chính dưới dạng giấy/bản sao y công chứng/chứng thực theo quy định của các bộ, cơ quan để giải quyết ách tắc khi thông quan hàng hóa; các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thực hiện nộp bổ sung sau khi hàng hóa được thông quan để hậu kiểm.

1.3 Hướng dẫn các cục, chi cục hải quan địa phương bố trí đủ nguồn lực để tổ chức thông quan liên tục, kịp thời, an toàn, đáp ứng kịp thời yêu cầu của doanh nghiệp sản xuất, gia công linh kiện thuộc lĩnh vực điện tử, công nghệ cao; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh nhập khẩu hàng thiết yếu cho công tác phòng, chữa bệnh, thực phẩm dinh dưỡng y tế và sữa cho trẻ em.

1.4 Triển khai chính sách thuế ưu đãi đối với hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 11/9/2021 của Chính phủ.

2. Giao Vụ CST chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

2.1 Khẩn trương triển khai các chính sách về giảm thuế, phí, lệ phí sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành.

2.2 Nghiên cứu, đánh giá tác động về việc giảm lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước theo thời gian phù hợp với tình hình dịch Covid-19 trình Bộ, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

3. Giao TCT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu trình Bộ, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết năm 2021.

III. Về các nhiệm vụ do Bộ, ngành khác chủ trì, Bộ Tài chính phối hợp:

1. Về việc thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phục hồi, duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với bảo đảm an toàn phòng, chống dịch (theo khoản 1 Mục III Nghị quyết số 105/NQ-CP)

1.1 Giao Vụ HCSN chủ trì, phối hợp với:

- Các đơn vị liên quan giúp Bộ phối hợp với Bộ Y tế trong việc rà soát, sửa đổi các quy định về bảo hiểm y tế theo hướng cho phép bảo hiểm y tế được thanh toán các hoạt động khám, chữa bệnh từ xa có thu phí;

- TCHQ và các đơn vị liên quan giúp Bộ phối hợp với Bộ Y tế trong việc xây dựng cơ chế, hướng dẫn, tạo điều kiện, khuyến khích doanh nghiệp nhập khẩu vắc xin.

1.2 Giao Cục THTK chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Bộ phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc xây dựng cổng thông tin về các văn bản chỉ đạo, điều hành chống dịch.

2. Về việc đảm bảo ổn định sản xuất, lưu thông hàng hóa thông suốt, hiệu quả, an toàn, khắc phục gián đoạn chuỗi cung ứng (theo khoản 2 Mục III Nghị quyết số 105/NQ-CP)

2.1 Giao Cục QLG chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Bộ phối hợp với Bộ Công Thương trong việc quản lý thị trường, đảm bảo cân đối vật tư, hàng hóa quan trọng, thiết yếu đối với sản xuất và đời sống, không để lợi dụng tăng giá.

2.2 Giao TCHQ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Bộ phối hợp với Bộ Công Thương trong việc cung cấp thông tin thị trường về nhu cầu xuất, nhập khẩu hàng hóa của các nước.

3. Về việc hỗ trợ cắt giảm chi phí, tháo gỡ khó khăn về tài chính, dòng tiền cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh (theo khoản 3 Mục III Nghị quyết số 105/NQ-CP)

3.1 Giao Vụ HCSN chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Bộ phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc ban hành chính sách liên quan đến giảm mức đóng hoặc hỗ trợ từ kết dư quỹ bảo hiểm xã hội ngắn hạn nhằm kịp thời hỗ trợ cho người lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các đối tượng sử dụng lao động khác.

3.2 Giao Cục QLG chủ trì, phối hợp với:

a) Các đơn vị liên quan giúp Bộ phối hợp với Bộ Giao thông vận tải trong việc triển khai theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định về chính sách giá dịch vụ liên quan đến hoạt động hàng không nhằm hỗ trợ các hãng hàng không trong giai đoạn đang bị tác động tiêu cực của dịch Covid-19.

b) Cục TCDN và các đơn vị liên quan giúp Bộ phối hợp với Bộ Công Thương trong việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 28/8/2021 của Chính phủ về phương án hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá điện (đợt 5) cho các khách hàng sử dụng điện theo đúng trình tự, thủ tục và quy định pháp luật; bảo đảm chặt chẽ, đúng đối tượng, không để bị trục lợi chính sách.

3.3 Giao TCT chủ trì, phối hợp với Vụ CST và các đơn vị liên quan giúp Bộ phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc gia hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đang khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

3.4 Giao Vụ PC chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Bộ phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc triển khai các giải pháp hỗ trợ pháp lý, trong đó có giải quyết tranh chấp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.

3.5 Giao Vụ TCNH chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Bộ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước trong việc trình cấp có thẩm quyền quyết định các cơ chế hỗ trợ tín dụng giúp các hãng hàng không giải quyết thanh khoản.

4. Về việc tạo điều kiện thuận lợi về lao động, chuyên gia (theo khoản 4 Mục III Nghị quyết số 105/NQ-CP)

4.1 Giao Vụ NSNN chủ trì, phối hợp với Vụ HCSN, Vụ PC, Vụ TCNH, Vụ CST, TCT và các đơn vị liên quan giúp Bộ phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc sửa đổi Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 theo trình tự, thủ tục rút gọn theo hướng giảm điều kiện, đơn giản hóa tối đa thủ tục, mở rộng đối tượng, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động và người sử dụng lao động tiếp cận chính sách.

4.2 Giao Vụ ĐT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Bộ phối hợp với Bộ Xây dựng trong việc đề xuất cơ chế chính sách, quy hoạch, đầu tư xây dựng khu nhà ở, lưu trú cho công nhân, người lao động làm việc tại các khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các cơ sở sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp,...

B. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ:

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, trực tiếp chỉ đạo, khẩn trương tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả Nghị quyết số 105/NQ-CP của Chính phủ, đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu; kịp thời đề xuất, báo cáo Lãnh đạo Bộ để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định những vấn đề mới phát sinh, vượt thẩm quyền;

b) Kịp thời động viên, khen thưởng các cá nhân chủ động đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, kết hợp tháo gỡ các khó khăn cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; tuyên truyền, hướng dẫn, vận động người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thực hiện các quy định, xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ, bảo đảm phòng ngừa, ngăn chặn, nghiêm cấm tình trạng tham nhũng, tiêu cực.

c) Chỉ đạo việc tạm dừng, giãn, hoãn các cuộc kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh chưa cần thiết đã có trong kế hoạch năm 2021 và tổ chức thực hiện vào thời gian phù hợp sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát.

d) Chịu trách nhiệm thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ được giao đúng tiến độ và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP.

d) Bố trí đầu mối chuyên trách, chuyên nghiệp để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

e) Xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp cán bộ, công chức gây khó khăn, nhũng nhiễu doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

2. Giao Vụ CST chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP, giúp Bộ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề phát sinh và thực hiện sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP đến hết năm 2021, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 01/2022.

3. Đối với các nội dung phân công có thời hạn cụ thể, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành đầy đủ các yêu cầu quy định.

4. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị có ý kiến bằng văn bản phản ánh kịp thời về Văn phòng để tổng hợp báo cáo Bộ xem xét và điều chỉnh phân công cho phù hợp.

5. Ngoài các nhiệm vụ được phân công tại Thông báo này, căn cứ các nội dung chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 105/NQ-CP, theo chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực được giao, các đơn vị chủ động rà soát, nghiên cứu, trình Bộ tham gia ý kiến kịp thời với các cơ quan chủ trì khi có yêu cầu.

Thừa lệnh Lãnh đạo Bộ, Văn phòng thông báo để Thủ trưởng các đơn vị liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng Hồ Đức Phớc (để báo cáo);
- Các đồng chí Thứ trưởng (để báo cáo);
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ (để t/hiện);
- Lưu: VT, VP (THTK).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Ngô Duy Hùng