Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 60/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 24 tháng 2 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI - TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ CHÍNH SÁCH NHÀ Ở VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TẠI CUỘC HỌP LẦN THỨ 9

Ngày 14 tháng 2 năm 2012, tại trụ sở Bộ Xây dựng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo. Tham dự cuộc họp có các thành viên của Ban Chỉ đạo, thành viên Tổ Chuyên gia giúp việc Ban Chỉ đạo, đại diện lãnh đạo Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Xây dựng và ý kiến các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau:

1. Về tình hình thực hiện kế hoạch công tác năm 2011:

Trong năm 2011, các thành viên của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản (Ban Chỉ đạo), lãnh đạo các Bộ, ngành, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tích cực tham gia và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các đơn vị đã chủ động xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật về nhà ở, đặc biệt là đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược Phát triển nhà ở Quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp tăng cường quản lý thị trường bất động sản, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành trong lĩnh vực nhà ở và bất động sản. Ban Chỉ đạo đã nỗ lực cùng các Bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo các chương trình phát triển nhà ở, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Kết quả thực hiện các chương trình phát triển nhà ở như sau:

- Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở: trong giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2011, thực hiện hỗ trợ nhà ở cho trên 500.000 hộ nghèo có khó khăn về nhà ở đang cư trú tại khu vực nông thôn. Đến hết năm 2011, cả nước đã hoàn thành 95% kế hoạch Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ;

- Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư vượt lũ giai đoạn 2 được tiếp tục triển khai. Các địa phương đã hoàn thành việc quy hoạch, chọn địa điểm xây dựng 178 dự án, trong đó có 129 cụm, tuyến và 49 bờ bao (đã khởi công được 84% số dự án, trong đó đã hoàn thành tôn nền, đắp bờ bao cho 65% số dự án, hoàn thành 12% số nhà ở). Năm 2011, mặc dù lũ rất lớn, nhưng nhờ Chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư vượt lũ nên đã bảo đảm an toàn cho nhân dân tại vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long;

- Chương trình đầu tư xây dựng nhà ở cho sinh viên: 94 dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục, có 251 khối nhà đã được khởi công, 153 khối nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, đáp ứng khoảng 330.000 chỗ ở cho học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và dạy nghề;

- Chương trình đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp: mới có 27 dự án được khởi công, chưa đáp ứng được nhu cầu về chỗ ở cho công nhân và người lao động, cần tiếp tục chỉ đạo, đề xuất giải pháp đẩy mạnh việc triển khai đầu tư xây dựng nhà ở nhằm từng bước hỗ trợ, giải quyết khó khăn về nhà ở cho công nhân và người lao động;

- Chương trình nhà ở cho người thu nhập thấp tại đô thị: đã có 42 dự án được khởi công xây dựng, với tổng mức đầu tư khoảng 4500 tỷ đồng, đáp ứng cho khoảng trên 73.000 người thu nhập thấp, đến nay đã có hơn 1700 căn hộ hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được, vẫn còn một số việc cần lưu ý như việc đề xuất cơ chế, chính sách quản lý thị trường bất động sản chưa kịp thời; thị trường nhà ở và bất động sản chưa đáp ứng được yêu cầu minh bạch, lành mạnh, chống đầu cơ; chưa kịp thời xác định nhu cầu đối với từng phân khúc nhà ở.

2. Về kế hoạch công tác năm 2012:

Thống nhất Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo năm 2012 như đề xuất của Bộ Xây dựng. Bộ Xây dựng tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành, các thành viên Ban Chỉ đạo để điều chỉnh phân công thực hiện nhiệm vụ cho phù hợp và các ý kiến liên quan khác (như về chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công, nhà ở cho cán bộ, công chức...).

Bộ Xây dựng, các Bộ, ngành, cơ quan liên quan và các thành viên Ban Chỉ đạo cần thực hiện một số công tác trọng tâm như sau:

- Các thành viên Ban Chỉ đạo, Bộ, ngành và cơ quan liên quan cần tập trung thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ giao trong Chiến lược Phát triển nhà ở Quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 và Chỉ thị số 2196/CT-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2011 về một số giải pháp tăng cường quản lý thị trường bất động sản;

- Xây dựng và ban hành theo thẩm quyền văn bản hướng dẫn thực hiện Chiến lược Phát triển nhà ở Quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; tiếp tục hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực nhà ở, đầu tư, kinh doanh bất động sản nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, tạo điều kiện để thị trường phát triển lành manh, chống đầu cơ;

- Về Đề án hỗ trợ hộ nghèo nâng cao điều kiện an toàn chỗ ở, ứng phó với lũ, lụt vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung: Bộ Xây dựng phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, trước mắt đề xuất giải pháp triển khai thí điểm tại một số huyện, xã bị ảnh hưởng nặng để rút kinh nghiệm trước khi triển khai trên diện rộng;

- Bộ Xây dựng nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình cải tạo chung cư cũ;

- Chương trình phát triển quỹ nhà ở cho thuê: Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, ban hành quy định về tiêu chuẩn nhà ở cho thuê và đề xuất các cơ chế, chính sách ưu đãi khuyến khích sự tham gia của xã hội trong việc đẩy mạnh xây dựng nhà ở cho thuê. Nghiên cứu các giải pháp, mô hình mới như hình thành các doanh nghiệp chuyên trách xây dựng nhà ở cho thuê, khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp và các thành phần kinh tế xây dựng nhà ở cho thuê, nhà ở cho công nhân, sinh viên nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội theo định hướng của Chiến lược Phát triển nhà ở Quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

- Về Đề án Quỹ tiết kiệm nhà ở: Bộ Xây dựng lấy ý kiến các Bộ, ngành, cơ quan liên quan để hoàn thiện Đề án, trình Thủ tướng Chính phủ nhằm tạo thêm kênh huy động vốn cho việc phát triển nhà ở;

- Xây dựng cơ sở dữ liệu nhà ở, thị trường bất động sản để có thông tin đầy đủ, chính xác phục vụ công tác quản lý và tiếp tục thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý, phát triển nhà ở và thị trường bất động sản;

- Nghiên cứu lồng ghép các mục tiêu trong chương trình đầu tư xây dựng công trình trụ sở ủy ban xã, trung tâm y tế, trường học, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo... thuộc khu vực chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và nâng cao hiệu quả đầu tư;

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các thành viên Ban Chỉ đạo, Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng CP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Bộ Xây dựng;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo TW về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản;
- Các Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở và TTBĐS tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng BCĐ TW về chính sách nhà ở và TTBĐS;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
 các Vụ: TH, KTTH, KGVX, PL, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (5b). Quỳnh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý