Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 59/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ VĂN NINH TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI.

Ngày 03 tháng 02 năm 2012, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo nhằm đánh giá kết quả thực hiện năm 2011 và thảo luận về Kế hoạch năm 2012 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí lãnh đạo, đại diện của các cơ quan là thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả thực hiện năm 2011 và dự kiến kế hoạch triển khai Chương trình năm 2012 cùng với các đề xuất kiến nghị giải pháp trong thời gian tới, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã có ý kiến kết luận như sau:

1. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là một chương trình tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội với 11 nội dung, cần được thực hiện kiên trì, đồng bộ trong thời gian dài, theo quy hoạch mà cộng đồng dân cư trên mỗi địa bàn là chủ thể, với sự tham gia của toàn xã hội. Ngay trong năm đầu triển khai, Chương trình đã trở thành phong trào rộng khắp trên cả nước được các Bộ, ngành, địa phương, người dân nông thôn và cả hệ thống chính trị hưởng ứng tích cực và triển khai thực hiện. Chương trình đã hình thành bộ máy quản lý chỉ đạo, điều hành từ Trung ương đến tất cả các tỉnh, thành phố và hầu hết các huyện, xã. Hệ thống các văn bản hướng dẫn triển khai về cơ bản đã được ban hành và tương đối đồng bộ. Một số tỉnh, thành phố đã chủ động, tích cực triển khai Chương trình đạt được kết quả bước đầu, thể hiện tính sáng tạo của nhân dân, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đã xuất hiện một số điển hình tốt để Ban Chỉ đạo và các địa phương kế thừa, rút kinh nghiệm.

Tuy nhiên, một số nội dung trọng tâm trước mắt của Chương trình nhìn chung được triển khai còn chậm, bộc lộ một số hạn chế nhất là về công tác quy hoạch và lập đề án nông thôn mới cấp xã; nhận thức của cán bộ các cấp và người dân chưa đầy đủ và chưa sâu sắc về vai trò, ý nghĩa, phương pháp triển khai, cũng như chưa thấy rõ vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới; công tác tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn còn lúng túng, thiếu chủ động; một số mô hình sản xuất mới đã xuất hiện nhưng chưa được nhân ra diện rộng; nguồn lực bố trí từ ngân sách nhà nước còn thấp, chưa tương thích với mục tiêu của Chương trình. Trong bối cảnh nền kinh tế của đất nước gặp nhiều khó khăn thách thức, Chính phủ tiếp tục chủ trương ưu tiên kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô trong giai đoạn trước mắt, vấn đề huy động nguồn lực từ ngân sách nhà nước và xã hội cho Chương trình sẽ vẫn khó khăn.

2. Về kế hoạch năm 2012 của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm sau:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động xây dựng nông thôn mới, trong đó chú trọng đến tuyên truyền về chủ trương, cơ chế chính sách, về cách làm và một số mô hình tốt để người dân và cán bộ các cấp hiểu rõ về xây dựng nông thôn mới. Đây là Chương trình thực hiện lâu dài, thường xuyên và liên tục; xây dựng nông thôn mới là việc của người dân và cộng đồng vì quyền lợi của người dân, nhà nước có vai trò quan trọng; gắn ưu tiên chỉ đạo điểm với triển khai trên diện rộng ở tất cả các xã;

- Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ cán bộ xây dựng nông thôn mới, nhất là đội ngũ cán bộ cơ sở. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng với các Bộ, ngành tiếp tục hoàn thiện các chuyên đề và đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo; các địa phương cần ưu tiên tập huấn để nhân rộng những mô hình, điển hình thành công, nhất là cách làm, các phong trào xây dựng nông thôn mới;

- Khẩn trương rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh quy hoạch nông thôn mới cấp xã đến hết năm 2012 cơ bản hoàn thành việc quy hoạch nông thôn mới ở các xã. Căn cứ vào các Thông tư, văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành, các tỉnh và huyện phải ban hành hướng dẫn cụ thể về triển khai quy hoạch nông thôn mới cấp xã trên địa bàn theo hướng phát huy vai trò chủ thể của người dân và chính quyền cấp xã đảm bảo về chất lượng, nội dung đồ án quy hoạch; trong đó, đặc biệt chú ý đến qui hoạch sản xuất để đảm bảo tính bền vững của xây dựng nông thôn mới. Các Bộ, ngành được phân công cần chủ động giúp các địa phương trong công tác qui hoạch.

3. Để chuẩn bị cho cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương vào cuối tháng 02/2012 và Hội nghị của Ban Chỉ đạo Trung ương với tất cả các địa phương vào đầu tháng 3/2012, yêu cầu các Bộ, ngành khẩn trương triển khai các nội dung sau:

- Các Bộ, ngành khẩn trương rà soát các văn bản, hướng dẫn đã ban hành hoặc đang chuẩn bị để báo cáo cụ thể về dự kiến ban hành văn bản còn thiếu hoặc bổ sung, sửa đổi các cơ chế, chính sách đã ban hành nhưng đến nay không còn phù hợp. Thời hạn báo cáo: trước ngày 29 tháng 02 năm 2012.

- Về bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới, từng Bộ, ngành khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện tiêu chí thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành, trên cơ sở đó đưa ra đề xuất về điều chỉnh hoặc hướng dẫn các địa phương thực hiện tiêu chí của Bộ, ngành cho phù hợp, chỉ xem xét kiến nghị sửa đổi một số tiêu chí thực sự cần thiết. Thời hạn báo cáo: trước ngày 29 tháng 02 năm 2012.

- Về huy động các nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính rà soát lại các chương trình MTQG, chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu trên địa bàn nông thôn và các nguồn ngân sách nhà nước, nguồn vốn ODA để đề xuất các phương án bố trí nguồn ngân sách nhà nước cho Chương trình; Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về lồng ghép các Chương trình MTQG trên cùng một địa bàn theo hướng giao quyền chủ động cho Hội đồng Nhân dân và Ủy ban nhân dân các tỉnh, đảm bảo được mục tiêu của các chương trình, tăng tính chủ động và tự chịu trách nhiệm của địa phương và tăng cường vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân; Ngân hàng Nhà nước khẩn trương rà soát lại các quy định và đánh giá kết quả thực hiện cho vay tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 41/2010/NĐ-CP để đề xuất điều chỉnh theo hướng tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân và các tổ chức kinh tế trên địa bàn nông thôn tiếp cận các nguồn tín dụng. Thời hạn báo cáo: trước ngày 29 tháng 02 năm 2012.

4. Về một số kiến nghị của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương:

Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xem xét báo cáo Thủ tướng Chính phủ về sự cần thiết bổ sung biên chế về thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở cấp tỉnh và huyện; bổ sung một Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuyên trách về xây dựng nông thôn mới; về mức phụ cấp cho thành viên chuyên trách và kiêm nhiệm của Ban Chỉ đạo, Văn phòng Điều phối về xây dựng nông thôn mới ở các cấp. Báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương trước ngày 29 tháng 02 năm 2012.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Tỉnh ủy, Thành ủy, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Hội Cựu Chiến binh Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4), (Đt). 265

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý