Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH LAI CHÂU

Ngày 20 tháng 02 năm 2012, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu. Sau khi nghe lãnh đạo Tỉnh Báo cáo và ý kiến của các cơ quan liên quan, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Biểu dương và đánh giá cao nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu và những kết quả đạt được khá toàn diện trong thời gian qua: Năm 2011, tăng trưởng kinh tế (GDP) đạt 14,2 %; trong đó: Nông nghiệp tăng 6,1%, công nghiệp tăng 19,9%, dịch vụ tăng 15,9%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 27%; xuất khẩu tăng 41,1%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng 10% so với năm 2010. Trong 2 tháng đầu năm 2012 giá trị sản xuất công nghiệp tăng 23,3%; sản xuất nông nghiệp tiếp tục ổn định và phát triển; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 27,2%; xuất khẩu tăng 33,49% so với cùng kỳ năm trước.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội và giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân được cải thiện; các chính sách về định canh định cư, hỗ trợ phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, vùng sâu, vùng xa được thực hiện tích cực; quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Lai Châu là tỉnh miền núi vẫn còn nhiều khó khăn, cùng với sự quan tâm, hỗ trợ của các Bộ, ngành Trung ương, trong thời gian tới, Tỉnh cần phát huy những kết quả đã đạt được; có giải pháp huy động và sử dụng tốt mọi nguồn lực, khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của địa phương để hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 và những năm tiếp theo.

2. Tập trung chỉ đạo sắp xếp thứ tự ưu tiên, lựa chọn những dự án, công trình cấp thiết đầu tư theo đúng Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ; quan tâm, chỉ đạo làm tốt công tác xóa đói, giảm nghèo và di dân tái định cư, nhất là chú trọng giải quyết đất sản xuất cho đồng bào, gắn với Chương trình phát triển nông nghiệp, nông dân, xây dựng nông thôn mới theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7.

3. Nghiên cứu xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp với thực tế ở địa phương; tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với tinh thần sáng tạo, quyết tâm cao nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

4. Tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; bảo đảm quốc phòng an ninh, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ vùng biên giới.

III. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA TỈNH

1. Đồng ý chủ trương chia tách, điều chỉnh địa giới hành chính 2 huyện Mường Tè và Sìn Hồ thành huyện mới; giao Bộ Nội vụ khẩn trương hướng dẫn Tỉnh xây dựng Đề án, trình Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Về việc chia tách các xã Chăn Nưa, Nậm Ban, Mường Mô và các phường Tân Phong, Quyết Thắng trong năm 2012: Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu sớm làm việc với Bộ Nội vụ để hướng dẫn và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Về đầu tư hệ thống đường ngang phía Tây sông Đà, huyện Mường Tè: Tại Thông báo số 327/TB-VPCP ngày 13 tháng 11 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý, tuy nhiên do hiện nay nguồn vốn hạn hẹp nên sẽ xem xét, triển khai vào thời điểm thích hợp.

Đối với việc đầu tư 2 cầu Pá Mô, Nậm Khao qua sông Đà: Đồng ý về chủ trương, tỉnh Lai Châu hoàn thành các thủ tục, sắp xếp thứ tự ưu tiên để sớm khởi công hoàn thành trước tích nước hồ thủy điện Lai Châu; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất phương án vốn để thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định. Tỉnh cân nhắc thêm sự cần thiết xây dựng cầu Kan Hồ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Về chủ trương lập Đề án phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh huyện Mường Tè và sắp xếp, ổn định dân cư 2 xã Tà Tổng và Mù Cả: Đồng ý về chủ trương, Tỉnh tính toán, lập đề án chung, phù hợp với quy hoạch, phân kỳ đầu tư và khả năng cân đối nguồn lực để thực hiện; trước mắt tập trung vào 2 xã Tà Tổng và Mù Cả theo hướng ưu tiên hỗ trợ đất sản xuất, hỗ trợ nhà ở và nước sinh hoạt cho đồng bào để sớm ổn định dân cư, xóa đói giảm nghèo.

5. Về việc lập dự án cấp điện cho các thôn, bản của Tỉnh chưa có điện và cho phép được áp dụng cơ chế hỗ trợ đầu tư như đối với các dự án cấp điện tại các tỉnh Tây Nguyên: Đồng ý về nguyên tắc, Tỉnh tính toán và có lộ trình phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực để thực hiện; trên cơ sở đó lập, thẩm định dự án và trình duyệt theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu và các Bộ, ngành, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao
thông vận tải, Xây dựng, Lao động - Thương binh
và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Công Thương, Nội vụ,
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lai Châu;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH,
KTN, KGVX, Cổng TTĐT;
- Lưu VT, ĐP (5b).36

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam