Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP VỀ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HÓA DƯỢC ĐẾN NĂM 2020

Ngày 15 tháng 02 năm 2012, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020 (sau đây viết tắt là Chương trình Hóa dược). Tham dự họp có đại diện các Bộ, cơ quan: Công thương, Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Chính phủ, Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam, Tổng công ty Dược Việt Nam, Viện Kỹ thuật Hóa sinh và Tài liệu nghiệp vụ, Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam. Sau khi nghe đồng chí Phùng Hà, Cục trưởng Cục Hóa chất, Bộ Công thương báo cáo tình hình triển khai Chương trình Hóa dược và một số kiến nghị của Bộ; ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau:

1. Trong thời gian vừa qua, các nội dung nghiên cứu khoa học thuộc Chương trình Hóa dược đã được triển khai và nghiệm thu nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định. Tuy nhiên, việc triển khai từ đề tài nghiên cứu ra dự án sản xuất còn chậm, cần đẩy nhanh hơn nữa trong thời gian tới.

Mục tiêu của Chương trình Hóa dược là đi từng bước vững chắc, chuẩn bị nguyên liệu hóa dược theo Danh mục thuốc thiết yếu do Bộ Y tế ban hành. Ban Điều hành liên ngành cần thường xuyên theo dõi, cập nhật Danh mục thuốc thiết yếu để định hướng việc nghiên cứu và triển khai các dự án hóa dược thuộc Chương trình Hóa dược.

2. Bộ Công thương cần nắm chắc tình hình triển khai các dự án, kịp thời chỉ đạo, đôn đốc bảo đảm tiến độ của Chương trình Hóa dược; tổ chức đánh giá các đề tài nghiên cứu đã triển khai, nghiệm thu để lựa chọn các đề tài có thể đưa vào sản xuất thử nghiệm trước khi sản xuất ở quy mô công nghiệp; hướng dẫn các doanh nghiệp là chủ đầu tư hai dự án sản xuất nguyên liệu kháng sinh khẩn trương hoàn tất các thủ tục để triển khai dự án.

3. Việc đào tạo nguồn nhân lực của Chương trình Hóa dược thực hiện theo quy định tại Quyết định số 61/2007/QĐ-TTg ngày 07 tháng 05 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020.

4. Về việc đầu tư Phòng thí nghiệm chuyên ngành hóa dược:

Ban Điều hành liên ngành thành lập Tổ Chuyên gia để thẩm định nội dung, các chỉ tiêu kỹ thuật, công nghệ của dự án đầu tư Phòng thí nghiệm chuyên ngành - pilot hóa dược do Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đề xuất. Nếu Dự án đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu của Chương trình Hóa dược, Ban Điều hành Chương trình báo cáo và đề xuất mức hỗ trợ kinh phí để đầu tư xây dựng Phòng thí nghiệm này, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

5. Về việc sản xuất methadone nguyên liệu của Viện Kỹ thuật Hóa sinh và Tài liệu nghiệp vụ (Viện H57):

Bộ Công an chỉ đạo Viện H57 phối hợp với Ban Điều hành liên ngành tổ chức nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu quy trình công nghệ tổng hợp methadone hydrochlorid làm nguyên liệu sản xuất thuốc”. Trên cơ sở kết quả nghiệm thu đề tài, Ban Điều hành liên ngành chỉ đạo Chủ nhiệm đề tài xây dựng Dự án sản xuất thử nghiệm methadone nguyên liệu và phối hợp với đơn vị chức năng của Bộ Y tế để thực hiện việc thử nghiệm sản phẩm theo quy định.

6. Ban Điều hành liên ngành phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2012 của Chương trình Hóa dược, gửi các Bộ, cơ quan có liên quan để theo dõi và phối hợp triển khai thực hiện.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: CT, KH&CN, YT, CA, TC, KH&ĐT, LĐTBXH, GD&ĐT;
- Viện KH&CNVN;
- UBND Thành phố Hồ Chí Minh;
- Tập đoàn CN Hóa chất VN;
- Tổng công ty Dược Việt Nam;
- Viện Hóa học công nghiệp VN;
- Viện KT Hóa sinh và TL nghiệp vụ, BCA;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, KTN, TKBT, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ