Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 549/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở công văn trao đổi nghiệp vụ số 10/PTPLĐN-NV ngày 11/1/2016 và kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại-Chi nhánh tại TP. Đà Nẵng tại thông báo số 551/TB-PTPL ngày 14/10/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Sợi Fluoropolymer Neoflon - cables X-filler, 0,8t x 4,8 mm FEP - NLSX dây cáp viễn thông (Mục 1 tờ khai)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Cáp điện và hệ thống LS Việt Nam; địa chỉ: KCN Nhơn Trạch 2, Lộc Khang, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, MST: 3600840729.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10053255241/A12 ngày 28/8/2015 tại Chi cục HQ Nhơn Trạch, Cục HQ tỉnh Đồng Nai.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Plastic dạng sợi monofilament có mặt cắt ngang hình chữ thập kích thước trên 1 mm, được làm từ fluoro-polyme, chưa gia công bề mặt

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Plastic dạng sợi monofilament có mặt cắt ngang hình chữ thập kích thước trên 1 mm, được làm từ fluoro-polyme, chưa gia công bề mặt

thuộc nhóm 39.16 “Plastic dạng sợi monofilament có kích thước mặt cắt ngang bất kỳ trên 1 mm, dạng thanh, que và các dạng hình, đã hoặc chưa gia công bề mặt, nhưng chưa gia công cách khác.”, phân nhóm 3916.90 “- Từ plastic khác”, phân nhóm “-- Loại khác”, thuộc mã số 3916.90.99 “--- Loại khác”, tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục HQ Nhơn Trạch, Cục HQ tỉnh Đồng Nai;
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Công ty TNHH Cáp điện và hệ thống LS Việt Nam, địa chỉ: KCN Nhơn Trạch 2, Lộc Khang, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Cường (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Thông báo 549/TB-TCHQ năm 2016 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là sợi Fluoropolymer Neoflon - cables X-filler do Tổng cục Hải quan ban hành

  • Số hiệu: 549/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Thông báo
  • Ngày ban hành: 20/01/2016
  • Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Người ký: Nguyễn Dương Thái
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 20/01/2016
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản