Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 50/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

Ngày 10 tháng 01 năm 2012, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm và làm việc tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh. Phó Thủ tướng đã tham quan cơ sở vật chất của Học viện, gặp gỡ giảng viên, học viên tại một số lớp học và chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Học viện và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ; đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo tình hình phát triển của Học viện và ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận như sau:

Sau hơn 65 năm xây dựng và phát triển, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh đã có đóng góp quan trọng trong việc đào tạo đội ngũ cán bộ chủ chốt của Đảng và Nhà nước. Học viện đã xây dựng được đội ngũ cán bộ, giảng viên có năng lực, trình độ trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. Hiện nay, Học viện có quy mô đào tạo lớn, rộng khắp trong cả nước. Để tiếp tục phát triển và thực hiện tốt các nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học trong thời gian tới, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh cần tích cực, chủ động, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện một số công việc sau đây:

1. Học viện cần sớm hoàn thành việc xây dựng và công bố chuẩn đầu ra cho các ngành đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo để trên cơ sở đó thực hiện chuẩn hóa chương trình, giáo trình, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất và công tác quản lý; chủ trì phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch để ưu tiên cử cán bộ, giảng viên đi đào tạo ở nước ngoài hàng năm theo các chương trình do Bộ đang quản lý; cần tham khảo Quy chế hoạt động của Đại học 2 cấp để hoàn thiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện, trong đó lưu ý các quy định về quyền hạn và trách nhiệm của người đứng đầu đối với hoạt động của các đơn vị trực thuộc, chế độ đãi ngộ cán bộ, công chức, giảng viên theo nguyên tắc hiệu quả và trên cơ sở sắp xếp lại các vị trí làm việc của Học viện.

2. Cùng với việc tổng kết Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 30 tháng 7 năm 2005 của Bộ Chính trị, Học viện cần khẩn trương xây dựng Chiến lược phát triển dài hạn trong giai đoạn tiếp theo, trong đó lưu ý đến cơ chế quản lý Học viện thông qua Hội đồng Học viện (có thành viên là đại diện Ban Bí thư, một Phó Thủ tướng Chính phủ, các Ban của Đảng và các Bộ liên quan), nghiên cứu việc triển khai đào tạo theo nhu cầu xã hội để tăng nguồn thu cho Học viện, xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển Học viện trong dài hạn, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong quý II năm 2012.

3. Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ sở đào tạo có đào tạo lưu học sinh Lào và Campuchia tổ chức hội nghị chuyên đề về chính sách tài chính đối với lưu học sinh Lào và Campuchia vào khoảng giữa tháng 3 năm 2012 (có sự tham dự của Ban Đối ngoại Trung ương, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Đại sứ quán Lào, Đại sứ quán Campuchia và các Bộ, ngành liên quan).

Văn phòng Chính phủ thông báo để Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Ngoại giao, Quốc phòng, Công an, KH&ĐT, Tài chính, GD&ĐT, KH&CN, Nội vụ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: TH, KTTH, TCCV, PL, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (4). VM 42align="center".

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ