Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 492/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK tại thông báo số 33/TB-PTPL ngày 07/01/2016 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Tấm lọc PRC2070 phía giữa của máy lọc bùn, kích thước 1500 x 1500mm, chất liệu nhựa PP, dùng trong hệ thống xử lý nước thải (Mục 1 Phụ lục tờ khai).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Goshu Kohsan (Việt Nam); Đ/c: Lô P1, KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội; MST: 3700611994.

3. Tờ khai số 10065520976/A41 ngày 02/12/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan KCN Bắc Thăng Long - Cục Hải quan TP. Hà Nội.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Tấm lọc, dùng cho máy lọc ép (filter press), được làm bằng vải dệt từ các sợi Polypropylene, kích thước 1500 x 1500mm.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Tấm lọc, dùng cho máy lọc ép (filter press), được làm bằng vải dệt từ các sợi Polypropylene, kích thước 1500 x 1500mm.

thuộc nhóm 59.11 Các sản phẩm và mặt hàng dệt, phục vụ cho mục đích kỹ thuật, đã nêu tại Chú giải 7 của Chương này; mã số 5911.40.00 - Vải lọc dùng trong ép dầu hoặc loại tương tự; kể cả loại làm từ tóc người tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để thực hiện);
- CC HQ KCN Bắc Thăng Long (Cục HQ TP. Hà Nội);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- C.ty TNHH Goshu Kohsan (Việt Nam) (Lô P1, KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Nhung (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái