Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP LẦN THỨ 6 BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC VỀ ĐIỀU TRA CƠ BẢN TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG BIỂN

Ngày 06 tháng 02 năm 2012, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển đã chủ trì cuộc họp lần thứ 6 Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo). Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo và đại diện các cơ quan có liên quan.

Sau khi nghe báo cáo đánh giá hoạt động của Ban Chỉ đạo Nhà nước và tình hình triển khai thực hiện Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Đề án), ý kiến phát biểu của các thành viên Ban Chỉ đạo và đại diện các cơ quan liên quan, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau:

1. Cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Sau 5 năm triển khai, phần lớn các dự án, nhiệm vụ thuộc Đề án tổng thể đã được triển khai thực hiện, đạt hiệu quả nhất định, đa số các dự án bước vào giai đoạn kết thúc; một số dự án đang ở giai đoạn tổng kết; sự phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các bộ, cơ quan có chuyển biến tốt hơn.

Tuy nhiên, việc triển khai các dự án nhìn chung đều chậm và thiếu đồng bộ; hiệu quả một số dự án chưa rõ nét; phần lớn các dự án mới chỉ tập trung điều tra ở vùng biển gần bờ, chậm triển khai các dự án điều tra vùng biển xa bờ và đối tượng nghiên cứu mới (khoáng sản biển sâu, khí hydrate); vai trò điều phối, hướng dẫn, chỉ đạo triển khai còn lúng túng, thiếu quyết liệt; hiệu quả hoạt động của Văn phòng Ban Chỉ đạo chưa cao.

2. Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là phải cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ được đề ra trong Đề án, xác định rõ tiêu chí, mục tiêu trong từng giai đoạn. Đồng thời phải tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi trường biển có tính hệ thống, đồng bộ, có độ tin cậy cao.

Bộ Tài nguyên và Môi trường - cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Nhà nước cần tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc và thực hiện chế độ thông tin báo cáo về kết quả các dự án; tổ chức tốt sự phối hợp liên ngành trong các hoạt động hợp tác quốc tế; chú trọng rà soát, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách liên quan đến việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án; phối hợp, khai thác, phát huy hiệu quả các dự án thuộc Đề án với Chương trình, Dự án khác thuộc lĩnh vực điều tra, nghiên cứu về biển và hải đảo; khẩn trương nghiên cứu, đề xuất cơ chế thống nhất trong chỉ đạo điều hành, triển khai các nhiệm vụ điều tra, nghiên cứu về biển và hải đảo; ban hành Quy chế cung cấp, khai thác sử dụng số liệu về tài nguyên biển, hải đảo.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung xây dựng Kế hoạch triển khai đề án năm 2012 và giai đoạn 2012 - 2020 với lộ trình hợp lý để có kế hoạch bố trí nguồn vốn thực hiện; khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án đóng mới tàu điều tra, nghiên cứu tài nguyên và môi trường biển; báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 76/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2010 về Chương trình nghiên cứu, điều tra cơ bản về tiềm năng khí hydrate ở các vùng biển và thềm lục địa Việt Nam.

Các Bộ, cơ quan liên quan tập trung chỉ đạo, hoàn thành công tác nghiệm thu, tổng kết các dự án. Bộ Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Ban Chỉ đạo đôn đốc, tổng hợp tình hình, báo cáo tổng hợp kết quả 5 năm thực hiện Đề án để chuẩn bị tổ chức Hội nghị tổng kết giai đoạn 2006 - 2011 và triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2012 - 2020 của Đề án vào tháng 6 năm 2012.

4. Về các dự án mở mới giai đoạn 2012 - 2020

Phải rà soát cụ thể, chặt chẽ, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án tổng thể để lựa chọn các dự án, bảo đảm không trùng lắp, chồng chéo; có lộ trình ưu tiên hợp lý cho các dự án cấp bách, chú trọng đầu tư đúng mức cho công tác điều tra, nghiên cứu ở các vùng biển xa bờ và các loại hình tài nguyên mới, góp phần phục vụ nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển. Đồng ý Bộ Tài nguyên và Môi trường thành lập Hội đồng liên ngành để lựa chọn dự án, lập Danh mục trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Sau khi Danh mục dự án được phê duyệt, việc triển khai thực hiện dự án theo quy định pháp luật hiện hành.

5. Về sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT ngày 26 tháng 01 năm 2007 hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí Ngân sách nhà nước chi thực hiện các dự án thuộc Đề án tổng thể, giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nghiên cứu cụ thể để sửa đổi, bổ sung theo hướng đơn giản hóa các thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ triển khai Đề án.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước, các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản TN-MT biển;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP, UBND các tỉnh ven biển;
- Tập đoàn Dầu khí QG VN, Đại học QG Hà Nội;
- Văn phòng BCĐNN Đề án 47 (Bộ TN-MT);
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, KTN, QHQT, NC, TH, ĐP;
- Lưu: VT, KGVX (4), HĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ