Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 48/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHỐNG VIỆC CHUYỂN GIÁ CỦA DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM.

Ngày 13 tháng 2 năm 2012 tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã chủ trì phiên họp xem xét vấn đề chuyển giá trong hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trên cơ sở Đề án "Ngăn ngừa và hạn chế chuyển giá trong hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam" do Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Tư pháp, Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các lãnh đạo các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng. Sau khi nghe báo cáo của đại diện lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ý kiến của lãnh đạo các Bộ, ngành và địa phương liên quan, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau:

1. Biểu dương các Bộ, ngành hữu quan đã tích cực, nghiêm túc, triển khai có kết quả nhiệm vụ được giao; đã nhận diện, phân tích khá đầy đủ bản chất, mức độ của hoạt động chuyển giá xảy ra trong thời gian qua, đề xuất được nhiều giải pháp hợp lý nhằm từng bước giải quyết.

2. Chuyển giá là một vấn đề phức tạp, nhiều nước trên thế giới cũng có phát sinh hiện tượng này, và sẽ còn diễn biến dưới nhiều hình thức. Tại nước ta vấn đề chuyển giá chỉ nổi lên trong thời gian qua khi công tác kiểm tra, giám sát thực thi pháp luật được các cơ quan chức năng triển khai mạnh mẽ, tích cực. Để công tác đấu tranh chống chuyển giá ngày càng có hiệu quả, cần nghiêm túc xem xét, đánh giá đúng tính chất của vấn đề để từ đó đề ra các giải pháp thích hợp, với quan điểm tiếp cận và lộ trình phù hợp nhưng hạn chế đến mức thấp nhất khả năng gây ảnh hưởng tiêu cực đến việc thu hút đầu tư cũng như môi trường đầu tư nói chung.

3. Vấn đề chống chuyển giá chủ yếu thuộc chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan thuộc Bộ Tài chính, nên giao Bộ Tài chình chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan:

a) Xây dựng một chương trình hành động tổng thể cũng như hàng năm, bắt đầu từ năm 2012, nhằm kiểm soát hiệu quả hơn vấn đề chuyển giá. Chương trình phải đề ra được mục tiêu, nội dung hoàn thiện pháp luật, chế tài xử lý; đưa ra những hướng dẫn cụ thể về kiểm soát chống chuyển giá; xây dựng các chương trình đào tạo (kể cả thuê tư vấn quốc tế) phù hợp với tập quán, thông lệ quốc tế về vấn đề này nhằm tăng cường năng lực quản lý cho các cơ quan, địa phương liên quan.

b) Trên cơ sở rà soát các quy định pháp luật hiện hành, xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành phù hợp để triển khai chương trình hành động nêu trên, trong đó đặc biệt chú trọng cơ chế phối hợp giữa các Bộ, ngành liên quan với các địa phương để nhận diện và đấu tranh có hiệu quả với hiện tượng chuyển giá.

c) Xây dựng và đẩy mạnh các chương trình hợp tác quốc tế về tăng cường năng lực quản lý, kiểm soát chống chuyển giá.

d) Xây dựng chương trình truyền thông để cùng với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền về vấn đề này một cách rõ ràng, đầy đủ.

4. Yêu cầu các địa phương cần chỉ đạo các cơ quan ở địa phương, trên cơ sở hướng dẫn của các Bộ chức năng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật của doanh nghiệp nhằm phát hiện và đấu tranh có hiệu quả với hiện tượng chuyển giá.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- TTCP, các PTT CP (để b/c);
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Tư pháp, Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, TH,
 Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 89

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ