Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 468/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK Chi nhánh tại TP. Hải Phòng tại thông báo 377/TB1-CNHP ngày 03/12/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo:

Vải không dệt 60% Viscose và 40% pet, định lượng 38 g/m2, khổ 15cm, dùng để sản xuất khăn ướt vệ sinh, mới 100% (107 cuộn) (Mục 3 Phụ lục Tờ khai)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Đông Hiệp - Địa chỉ: Lô CN7, Cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội. MST: 0101159195.

3. Tờ khai số: 10063191914/A11 ngày 16/11/2015 đăng ký tại Chi cục HQ CK Cảng Hải Phòng KV3 - Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Vải không dệt có thành phần đi từ xơ staple tái tạo vit-co (lớn hơn 50% theo khối lượng) và xơ staple polyeste (nhỏ hơn 50% khối lượng) dạng cuộn, khổ 15cm, định lượng 38,1 g/m2.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Vải không dệt có thành phần đi từ xơ staple tái tạo vit-co (lớn hơn 50% theo khối lượng) và xơ staple polyeste (nhỏ hơn 50% khối lượng) dạng cuộn, khổ 15cm, định lượng 38,1 g/m2.

thuộc nhóm 56.03 “Các sản phẩm không dệt, đã hoặc chưa ngâm tm, tráng phủ hoặc ép lớp”, phân nhóm “- Loại khác:”, mã số 5603.92.00 “- - Trọng lượng trên 25 g/m2 nhưng không quá 70 g/m2 tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để thực hiện);
- Chi cục HQ CK Cảng Hải Phòng KV3 - Cục HQ TP Hải Phòng (để t/hiện);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh:
- Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Đông Hiệp
(Đ/c: Lô CN7, Cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bc Từ Liêm, Tp. Hà Nội);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Vân (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Thông báo 468/TB-TCHQ năm 2016 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là vải không dệt 60% viscose và 40% pet do Tổng cục Hải quan ban hành

  • Số hiệu: 468/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Thông báo
  • Ngày ban hành: 18/01/2016
  • Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Người ký: Nguyễn Dương Thái
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 18/01/2016
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản