Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 465/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa XNK chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại thông báo số 2514/TB-PTPL ngày 19/11/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: TN 1 #& Chất trợ nhuộm 1 (Penetrating agent). (Mục 1 tại tờ khai Hải quan).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Formosa Taffeta Việt Nam;

Địa chỉ: Ấp 1, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

MST: 1100102744.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10050453200/E31 ngày 06/08/2015 đăng ký tại: Chi cục HQ Bến Lức (Cục HQ tỉnh Long An).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Chế phẩm hữu cơ hoạt động bề mặt dạng anion, thành phần từ polyete tạo dẫn xuất với phosphate…, dạng lỏng.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm hữu cơ hoạt động bề mặt dạng anion, thành phần từ polyete tạo dẫn xuất với phosphate……, dạng lỏng.

thuộc nhóm 34.02 “Chất hữu cơ hoạt động bề mặt (trừ xà phòng); các chế phẩm hoạt động bề mặt, các chế phẩm dùng để giặt, rửa (kể cả các chế phẩm dùng để giặt, rửa phụ trợ) và các chế phẩm làm sạch, có hoặc không chứa xà phòng, trừ các loại thuộc nhóm 34.01”; phân nhóm 3402.90 “- Loại khác”; phân nhóm dòng 2 gạch “- - Ở dạng lỏng”; phân nhóm dòng 3 gạch - - - Chế phẩm hoạt động bề mặt dạng anion”; mã số 3402.90.12 “- - - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ Bến Lức (Cục HQ tỉnh Long An);
- Trung tâm PTPL và các Chi nhánh (để t/hiện);
- Công ty TNHH Formosa Taffeta Việt Nam- Ấp 1, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Hà(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Thông báo 465/TB-TCHQ năm 2016 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là chất trợ nhuộm 1 do Tổng cục Hải quan ban hành

  • Số hiệu: 465/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Thông báo
  • Ngày ban hành: 18/01/2016
  • Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Người ký: Nguyễn Dương Thái
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 18/01/2016
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản