Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 455/TB-BTC

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA THỨ TRƯỞNG ĐỖ HOÀNG ANH TUẤN VỀ VIỆC XÂY DỰNG CÁC NGHỊ ĐỊNH, THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

Tại cuộc họp ngày 03/12/2012, để triển khai việc xây dựng các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Quản lý Thuế, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao nhiệm vụ chủ trì soạn thảo các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý Thuế cho Tổng cục thuế và Tổng cục Hải quan (Phụ lục kèm theo).

2. Trong quá trình soạn thảo tập trung vào một số nội dung sau:

a) Đối với Nghị định

- Tại Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Quản lý Thuế, Chính phủ được giao hướng dẫn 15 nhóm vấn đề. Theo đó, dự thảo Nghị định chung về quản lý thuế thay thế Nghị định 85/2007/NĐ-CP và Nghị định 106/2010/NĐ-CP phải đảm bảo hướng dẫn chi tiết các nhóm vấn đề này làm cơ sở pháp lý để thực hiện.

- Đối với 23 nhóm vấn đề khác của Luật Quản lý thuế không giao hướng dẫn nhưng để thực hiện Luật cần phải có hướng dẫn cụ thể. Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan rà soát, báo cáo Lãnh đạo Bộ để đề xuất bổ sung nội dung hướng dẫn ở Nghị định này.

- Về hoàn thuế giá trị gia tăng yêu cầu nghiên cứu kỹ để thể hiện tại Nghị định đảm bảo sao cho thống nhất với Luật Quản lý thuế và không trái với Luật thuế giá trị gia tăng.

b) Đối với Thông tư

- Tại Thông tư chung hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế yêu cầu phải hướng dẫn đầy đủ quy trình nghiệp vụ của cả 38 nhóm vấn đề. Trong đó, tập trung hướng dẫn việc khai thuế theo tháng đối với thuế GTGT.

- Về quản lý rủi ro và doanh nghiệp ưu tiên, do đây là vấn đề mới nên có thể cân nhắc xây dựng, ban hành một Thông tư riêng.

c) Đồng bộ với quá trình xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đồng thời gắn với việc soạn thảo, lấy ý kiến tham gia vào các dự thảo Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật để thực hiện một bước việc tuyên truyền phổ biến, tạo điều kiện thuận lợi khi triển khai thực hiện. Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan xem xét trong phạm vi nguồn kinh phí tự chủ để bố trí kinh phí dành cho công tác này.

- Riêng trang thông tin điện tử, phần mềm ứng dụng quản lý phục vụ công tác quản lý thuế phải hoàn thành trước 1/7/2013. Trường hợp có vướng mắc các Tổng cục báo cáo Bộ để xem xét giải quyết.

3. Các đơn vị chủ trì soạn thảo có trách nhiệm khẩn trương thực hiện nhiệm vụ được giao để chuẩn bị thảo luận xin ý kiến Lãnh đạo Bộ về các dự thảo Nghị định (có dự thảo Thông tư kèm theo) dự kiến vào ngày 14/12/2012.

Thừa lệnh Lãnh đạo Bộ, Văn phòng Bộ xin thông báo để Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ biết và tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng Vương Đình Huệ (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- TCHQ, Vụ PC, Vụ CST, TCT, Thanh tra Bộ (để thực hiện);
- Lưu: VT, VP.

KT. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Đức Chi

 

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH, THÔNG TƯ
(Kèm theo Thông báo số 455/TB-BTC ngày 06/12/2012)

STT

TÊN VĂN BẢN

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Tiến độ

Ghi chú

1

Nghị định chung hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế (thay thế Nghị định 85/2007/NĐ-CP và Nghị định 106/2010/NĐ-CP)

TCT

Vụ PC, CST, TCHQ, Viện CL&CSTC

- Tháng 12 lấy ý kiến các đơn vị liên quan ngoài Bộ.

- Tháng 1 xin ý kiến Bộ Tư Pháp

- Tháng 2 trình Chính phủ dự thảo Nghị định

- Tháng 3 ký ban hành

Nghị định phải được ký ban hành trước ngày 15/5/2013 để có hiệu lực cùng LQLT sửa đổi bổ sung (1/7/2013)

2

Nghị định thay thế Nghị định 98/2007/NĐ-CP về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế nợ thuế

TCT

Vụ PC, CST, TCHQ, Viện CL&CSTC

- Từ 3/12/2012 đến 7/12/2012 phải trình Bộ Ban soạn thảo, tổ biên tập sửa Nghị định

- Tháng 2 xin ý kiến và tổng hợp ý kiến các đơn vị trong và ngoài Bộ.

- Tháng 3 xin ý kiến Bộ Tư Pháp

- Tháng 4 trình Chính phủ dự thảo Nghị định

Theo chương trình đã đăng ký với VPCP.

3

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc xóa nợ cho người nợ thuế còn nợ tiền phạt trước ngày 01/07/2007 nhưng đến nay không xác định được đối tượng để thu

TCT

Vụ PC, CST, TCHQ, Viện CL&CSTC

- Tháng 1 - 2 lấy ý kiến các đơn vị liên quan ngoài Bộ.

- Tháng 3 xin ý kiến Bộ Tư Pháp

- Tháng 4 trình ký ban hành

 

4

Thông tư chung thay thế Thông tư 28/2011/TT-BTC

TCT

Vụ PC, CST, TCHQ, Viện CL&CSTC

- Tháng 1 xin ý kiến các đơn vị thuộc Bộ và các Cục thuế địa phương

- Tháng 2 lấy ý kiến các đơn vị liên quan ngoài Bộ.

- Tháng 3 tổng hợp ý kiến

- Tháng 4 xin ý kiến thẩm định và trình ký

- Thông tư phải được ký ban hành trước ngày 15/5/2013 để có hiệu lực cùng LQLT sửa đổi bổ sung (1/7/2013)

5

Thông tư hướng dẫn Nghị định thay thế Nghị định 98/2007/NĐ-CP về cưỡng chế nợ thuế

TCT

Vụ PC, CST, TCHQ, Viện CL&CSTC

- Tháng 1 xin ý kiến các đơn vị thuộc Bộ và các Cục thuế địa phương

- Tháng 2 lấy ý kiến các đơn vị liên quan ngoài Bộ.

- Tháng 3 tổng hợp ý kiến

- Tháng 4 xin ý kiến thẩm định và trình ký

 

6

Thông tư hướng dẫn Nghị định thay thế Nghị định 98/2007/NĐ-CP về xử lý vi phạt pháp luật về thuế

TCT

Vụ PC, CST, TCHQ, Viện CL&CSTC

- Tháng 1 xin ý kiến các đơn vị thuộc Bộ và các Cục thuế địa phương

- Tháng 2 lấy ý kiến các đơn vị liên quan ngoài Bộ.

- Tháng 3 tổng hợp ý kiến

- Tháng 4 xin ý kiến thẩm định và trình ký

 

7

Thông tư hướng dẫn Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xóa nợ thuế cho người nợ thuế còn nợ tiền thuế, tiền phạt trước ngày 01/07/2007 nhưng đến nay không xác định được đối tượng để thu

TCT

Vụ PC, CST, TCHQ, Viện CL&CSTC

- Tháng 1 xin ý kiến các đơn vị thuộc Bộ và các Cục thuế địa phương

- Tháng 2 lấy ý kiến các đơn vị liên quan ngoài Bộ.

- Tháng 3 tổng hợp ý kiến

- Tháng 4 xin ý kiến thẩm định và trình ký

 

8

Thông tư về thỏa thuận trước phương pháp xác định giá APA

TCT

Vụ PC, CST, TCHQ, Viện CL&CSTC

- Tháng 1 xin ý kiến các đơn vị thuộc Bộ và các Cục thuế địa phương

- Tháng 2 lấy ý kiến các đơn vị liên quan ngoài Bộ.

- Tháng 3 tổng hợp ý kiến

- Tháng 4 xin ý kiến thẩm định và trình ký

 

9

Nghị định thay thế Nghị định 97/2007/NĐ-CP và Nghị định 18/2009/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 97/2007/NĐ-CP

TCHQ

Vụ PC, CST, TCT, Viện CL&CSTC

- Từ 3/12/2012 đến 7/12/2012 phải trình Bộ Ban soạn thảo, tổ biên tập sửa Nghị định 97

- Tháng 1 - 3 xin ý kiến và tổng hợp ý kiến các đơn vị trong và ngoài Bộ.

- Tháng 4 xin ý kiến thẩm định Bộ Tư Pháp

- Tháng 5 trình Chính phủ dự thảo Nghị định

 

10

Thông tư hướng dẫn Nghị định thay thế Nghị định 97/2007/NĐ-CP

TCHQ

Vụ PC, CST, TCT, Viện CL&CSTC

- Tháng 1 xin ý kiến các đơn vị thuộc Bộ và các Cục hải quan địa phương

- Tháng 2 lấy ý kiến các đơn vị liên quan ngoài Bộ.

- Tháng 3 tổng hợp ý kiến

- Tháng 5 xin ý kiến thẩm định và trình ký

Theo chương trình đã đăng ký với VPCP.

11

Thông tư thay thế Thông tư 194/2010/TT-BTC

TCHQ

Vụ PC, CST, TCT, Viện CL&CSTC

- Tháng 12 xin ý kiến các đơn vị thuộc Bộ và các Cục hải quan địa phương

- Tháng 1 xin ý kiến Bộ

- Tháng 2 hội thảo

- Tháng 3 tổng hợp ý kiến

- Tháng 4 - 5 xin ý kiến thẩm định và trình ký

Chậm nhất là 15/5/2013 ký ban hành

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Thông báo 455/TB-BTC ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn về xây dựng Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Quản lý thuế do Bộ Tài chính ban hành

  • Số hiệu: 455/TB-BTC
  • Loại văn bản: Thông báo
  • Ngày ban hành: 06/12/2012
  • Nơi ban hành: Bộ Tài chính
  • Người ký: Nguyễn Đức Chi
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 06/12/2012
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản