Hệ thống pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 430/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2013

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI CUỘC HỌP VỀ DỰ ÁN KHẢ THI CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ

Ngày 26 tháng 11 năm 2013, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp về Dự án khả thi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tham dự cuộc họp có các Phó Thủ tướng: Nguyễn Xuân Phúc và Vũ Đức Đam, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Hồng Sơn, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Công Nghiệp, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Trung, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Cao Lại Quang, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Kiều Đình Thụ, đại diện lãnh đạo và chuyên viên các Vụ, Cục, đơn vị liên quan thuộc các Bộ, cơ quan nêu trên.

Sau khi nghe đại diện Bộ Công an báo cáo, ý kiến của các Phó Thủ tướng và phát biểu của lãnh đạo các Bộ, cơ quan dự họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

1. Việc triển khai Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để cung cấp chính xác, kịp thời thông tin cơ bản về dân cư, phục vụ quản lý nhà nước, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước là cần thiết. Cần triển khai sớm và rút ngắn thời gian thực hiện Dự án trên cơ sở tính toán kỹ, bảo đảm Dự án thành công.

2. Giao Bộ Công an:

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan có liên quan rà soát, hoàn thiện Dự án khả thi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo hướng đầu tư đồng bộ, hiệu quả, không dàn trải và đúng tiến độ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

b) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan lựa chọn đối tác nước ngoài có uy tín, kinh nghiệm và năng lực để thực hiện Dự án;

c) Khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2010/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2010 quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; dự thảo Nghị định về cấp, quản lý và sử dụng Số định danh cá nhân và dự thảo Nghị định về thu thập, cập nhật, chia sẻ, khai thác thông tin dân cư;

d) Tổ chức thông tin, tuyên truyền để nhân dân hiểu và thực hiện các quy định của pháp luật về về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ cho việc thu thập, cập nhật thông tin cá nhân vào Cơ sở dữ liệu.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ bố trí nguồn vốn ưu tiên thực hiện Dự án; phối hợp với Bộ Công an, các Bộ, cơ quan có liên quan tìm nguồn vốn ODA hoặc nguồn vốn vay ưu đãi từ các tổ chức tài chính quốc tế để thực hiện Dự án.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Công an, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông; Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nội vụ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Cổng TTĐT, các Vụ: NC, KTTH, KTN, KGVX, PL, TH, QHQT, TTTH;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Thông báo 430/TB-VPCP năm 2013 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về Dự án khả thi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 430/TB-VPCP
  • Loại văn bản: Thông báo
  • Ngày ban hành: 02/12/2013
  • Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
  • Người ký: Kiều Đình Thụ
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 02/12/2013
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản