Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 430/TB-TCHQ

Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại thông báo số 2213/TB-PTPL ngày 30/9/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Hợp chất hữu cơ - MR-8B2- (2,3-Bis (2- Mercaptoethyl) thio))-1-propanethiol (mục 3 tờ khai Hải quan)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Hanmi Swiss Optical Vina

Địa chỉ: lô M9, M10, M11, M12 KCN Minh Hưng - Hàn Quốc, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

MST: 3800960893

3. S, ngày tờ khai hải quan: 10049260050/A12 ngày 28/7/2015 tại Chi cục Hải quan Chơn Thành - Cục Hải quan tỉnh Bình Phước

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

2,3-Bis ((2-mercaptoethyl)thio)-1-propanethiol

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: 2,3-Bis ((2-mercaptoethyl)thio)-1-propanethiol

thuộc nhóm 29.30 “Hợp chất lưu huỳnh-hữu cơ.”, phân nhóm 2930.90 “- Loại khác:, mã số 2930.90.90 - - Loại khác tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan Chơn Thành - Cục Hải quan tỉnh Bình Phước;
- Trung tâm PTPL và các Chi nhánh (để t/hiện);
- Công ty TNHH Hanmi Swiss Optical Vina (lô M9, M10, M11, M12 KCN Minh Hưng - Hàn Quốc, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Uyên (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái