Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 422/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2018

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VƯƠNG ĐÌNH HUỆ VỀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN KHẤU HAO HÌNH THÀNH TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH CẤP CHO BỒI THƯỜNG, DI DÂN, TÁI ĐỊNH CƯ THỦY ĐIỆN SƠN LA, TUYÊN QUANG CỦA TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM.

Ngày 30 tháng 10 năm 2018, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp về phương án sử dụng nguồn vốn khấu hao hình thành từ nguồn ngân sách cấp cho bồi thường, di dân, tái định cư thủy điện Sơn La, Tuyên Quang của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Dự họp có Lãnh đạo các Bộ: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ; đại diện lãnh đạo Bộ Tư pháp; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hòa Bình, Sơn La, Tuyên Quang và Điện Biên; Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Sau khi nghe Bộ Công Thương báo cáo; ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ kết luận như sau:

1. Bộ Công Thương tiếp thu ý kiến các đại biểu dự họp, khẩn trương hoàn thiện tờ trình báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép sử dụng 3.600 tỷ đồng vốn khấu hao hình thành từ nguồn ngân sách cấp chi cho bồi thường, di dân, tái định cư thủy điện Sơn La, Tuyên Quang của EVN để hỗ trợ:

a) Tỉnh Sơn La 1.100 tỷ đồng thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp đường nối Quốc lộ 37 (huyện Bắc Yên) với Quốc lộ 279D (huyện Mường La) tỉnh Sơn La;

b) Tỉnh Hòa Bình 1.136 tỷ đồng thực hiện các dự án: di dân tái định cư (316 tỷ đồng), hỗ trợ phát triển sản xuất (160 tỷ đồng) và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng (660 tỷ đồng) thuộc Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà tỉnh Hòa Bình;

c) Tỉnh Điện Biên 426 tỷ đồng thực hiện các dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

d) Tỉnh Tuyên Quang 938 tỷ đồng thực hiện dự án đầu tư ổn định đời sống và phát triển sản xuất, dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thuộc Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang.

2. Số vốn khấu hao hình thành từ nguồn ngân sách cấp chi cho bồi thường, di dân, tái định cư thủy điện Sơn La, Tuyên Quang còn lại, EVN quản lý, sử dụng theo quy định tại Quy chế quản lý tài chính của EVN (Ban hành kèm theo Nghị định số 10/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ).

3. Về phương án bố trí nguồn vốn: Giao Bộ Tài chính hướng dẫn EVN nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp số chênh lệch giữa vốn chủ sở hữu của EVN với mức vốn điều lệ quy định tại Nghị định số 26/2018/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ tương ứng với số kinh phí nêu tại điểm 1 trên đây để hỗ trợ các địa phương.

4. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân các tỉnh: Sơn La, Tuyên Quang, Hòa Bình, Điện Biên:

a) Rà soát, xác định cụ thể mức vốn đầu tư của từng dự án nêu tại điểm 1 trên đây và triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư và xây dựng hiện hành.

b) Rà soát, đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ cân đối, bố trí số vốn còn thiếu của các dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La, Tuyên Quang khác theo quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật ngân sách nhà nước.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
- Các Bộ; Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp;
- UBND các tỉnh: Hòa Bình, Tuyên Quang, Sơn La, Điện Biên;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý của TTgCP, các Vụ: TH, CN, NN, ĐMDN, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Sỹ Hiệp