Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 380/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK chi nhánh TP. Đà Nẵng tại thông báo số 1494/TB-PTPL ngày 09/12/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Dây nhôm tròn tráng men chịu nhiệt 220 độ, dạng cuộn, kích thước từ ø 0,40 mm đến ø 1,00 mm dùng để cuốn trong các động cơ và máy biến áp. Hàng mới 100%. (Mục 6 Phụ lục Tờ khai)

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Thiết bị điện Phương Anh; Địa chỉ: Số 2/312 Phố An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Tp. Hà Nội; MST: 0101136416.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10059180295/A11 ngày 15/10/2015 tại Chi cục HQ Tân Thanh - Cục HQ tỉnh Lạng Sơn.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Dây nhôm, hàm lượng Al ≈ 99,42% tính theo trọng lượng, đường kính 0,85mm, bề mặt được phủ lớp cách điện.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Dây nhôm, hàm lượng Al ≈ 99,42% tính theo trọng lượng, đường kính 0,85mm, bề mặt được phủ lớp cách điện.

thuộc nhóm 85.44 "- y, cáp điện (kể cả cáp đồng trục) cách điện (kể cả loại đã tráng men cách điện hoặc mạ lớp cách điện) và dây dẫn cách điện khác, đã hoặc chưa gắn với đầu nối; cáp sợi quang, làm bằng các bó sợi đơn có vỏ bọc riêng biệt từng sợi, có hoặc không gắn với dây dẫn điện hoặc gắn với đầu nối”, phân nhóm "- Dây đơn dạng cuộn:”, mã số 8544.19.00 "- - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ Tân Thanh - Cục HQ tỉnh Lạng Sơn (để t/hiện);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các Chi nhánh;
- Công ty TNHH Thiết bị điện Phương Anh (Đ/c: Số 2/312 Ph An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Tp. Hà Nội);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-Vân (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái