Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 372/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2019

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày 05 tháng 10 năm 2019, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã dự lễ Khai khóa năm học 2019 và làm việc với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng Chính phủ; đại diện các Bộ: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội; các Thành viên Hội đồng Đại học, Ban Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại diện lãnh đạo các Trường Đại học thành viên. Sau khi nghe báo cáo của Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự buổi họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ kết luận:

1. Trong thời gian vừa qua, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được những kết quả quan trọng trong xây dựng và phát triển mô hình đại học quốc gia theo Nghị định số 186/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ, trong đó đáng chú ý là: Tiên phong thí điểm việc áp dụng có hiệu quả các mô hình, công nghệ mới trong giáo dục và đào tạo; chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học được cải thiện; từng bước áp dụng thành công các chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế .... Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận những nỗ lực và biểu dương những kết quả tích cực đạt được của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

2. Trung ương, Quốc Hội và Chính phủ đã và đang ban hành mới rất nhiều Nghị quyết và văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục đại học, trong đó có cả cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cần kịp thời cập nhật, chủ động nghiên cứu, tham gia với các cơ quan chức năng ngay từ khâu xây dựng pháp luật; Chủ động nghiên cứu, đề xuất sửa đổi bổ sung các quy định liên quan để tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức, đổi mới phương pháp quản trị và nâng cao hiệu quả hoạt động phù hợp với yêu cầu thực tế.

3. Về các Đề án tự chủ của các trường đại học thành viên; thành lập các trường đại học thành viên của Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và các trường trực thuộc các trường đại học thành viên: Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hướng dẫn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

4. Về việc bố trí vốn kế hoạch năm 2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020: Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8429/VPCP-CN ngày 19 tháng 9 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ.

5. Về tỷ lệ vay lại nguồn vốn vay Ngân hàng thế giới: Bộ Tài chính khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 9013/VPCP-QHQT ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ, trong đó kiến nghị rõ thẩm quyền, trình tự, thủ tục liên quan đến việc quyết định tỷ lệ cho vay lại tương tự như trường hợp áp dụng đối với Trường Đại học Việt Nhật vay vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản (Thông báo số 345/TB-VPCP ngày 29/9/2019 của VPCP).

Văn phòng Chính phủ thông báo để Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Các Bộ: Y tế, LĐTBXH, NV, KHCN;
- UBND Thành phố Hồ Chí Minh;
- Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TCCV, KTTH, QHQT, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3). ĐND.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp