Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 351/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2019

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRỊNH ĐÌNH DŨNG TẠI CUỘC HỌP VỀ ĐỀ XUẤT TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC CÁC GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN NGÀNH DỆT MAY, DA GIẦY VIỆT NAM VÀ TÌNH HÌNH XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGÀNH DỆT MAY, DA GIẦY VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030

Ngày 18 tháng 9 năm 2019, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp về đề xuất tổ chức Hội nghị toàn quốc các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành dệt may, da giầy Việt Nam và tình hình xây dựng Chiến lược phát triển ngành dệt may, da giầy Việt Nam đến năm 2030 của Bộ Công Thương. Tham dự họp có đại diện các Bộ, cơ quan: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Hiệp hội Dệt may Việt Nam, Văn phòng Chính phủ; sau khi nghe báo cáo của Bộ Công Thương, ý kiến các Bộ và một số cơ quan liên quan, Phó Thủ tướng kết luận như sau:

1. Về đề xuất tổ chức Hội nghị toàn quốc các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành dệt may, da giầy Việt Nam: Đồng ý kiến nghị của Bộ Công Thương về việc tổ chức Hội nghị nêu trên. Bộ Công Thương phối hợp chặt chẽ với các Bộ, cơ quan liên quan, rà soát kỹ nội dung làm việc của Hội nghị, lựa chọn đại biểu, khách mời phù hợp, đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 10 năm 2019.

2. Về xây dựng Chiến lược phát triển ngành dệt may, da giầy Việt Nam đến năm 2030 (Chiến lược): Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan hoàn thiện dự thảo Chiến lược, đảm bảo nguyên tắc lấy thị trường quốc tế làm mục tiêu phát triển, xác định Việt Nam tham gia những công đoạn nào, những lĩnh vực, sản phẩm nào để có thể cạnh tranh và phát triển trong chuỗi sản xuất toàn cầu của ngành dệt may, da giầy, làm cơ sở xây dựng Chiến lược nêu trên.

Trong quá trình xây dựng báo cáo và dự thảo Chiến lược, Bộ Công Thương cần tập hợp đầy đủ ý kiến của các doanh nghiệp, Hiệp hội ngành hàng, các chuyên gia, nhà khoa học để hoàn thiện báo cáo và xây dựng dự thảo Chiến lược đảm bảo chất lượng.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công Thương và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: CT, KHĐT, TC, TNMT, NN&PTNT, KHCN, LĐ-TB&XH, Nội vụ;
- Ngân hàng nhà nước Việt Nam;
- Tập đoàn Dệt May Việt Nam;
- Hiệp hội Dệt May Việt Nam;
- Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: TH, NN, KTTH, KGVX, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, CN (2), Ch. (13b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục