Hệ thống pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 336/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2015

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ VĂN NINH TẠI CUỘC HỌP CỦA THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG VỀ CHUẨN NGHÈO CHÍNH SÁCH ÁP DỤNG CHO GIAI ĐOẠN 2016-2020

Ngày 13 tháng 10 năm 2015, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững đã chủ trì cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững về chuẩn nghèo chính sách áp dụng cho giai đoạn 2016-2020. Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo về chuẩn nghèo chính sách áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh kết luận như sau:

Để bảo đảm về thời gian, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ liên quan khẩn trương thực hiện một số công việc sau:

1. Tiếp tục rà soát, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung chính sách liên quan đến giảm nghèo bền vững.

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất các phương án về chuẩn nghèo chính sách áp dụng cho giai đoạn 2016-2020, dự kiến ngân sách bảo đảm đối với từng phương án cụ thể; trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 10 năm 2015 để chỉ đạo việc hoàn thiện nội dung trước khi xin ý kiến Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2015.

3. Bộ Tư pháp nghiên cứu, đề xuất về hình thức văn bản phù hợp để Chính phủ xem xét, quyết định, bảo đảm hoàn thành xong việc ban hành văn bản quy định về chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020 trong nửa đầu tháng 11 năm 2015 để triển khai thực hiện.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các thành viên BCĐ TƯ về giảm nghèo bền vững;
- Các Bộ: LĐTBXH, KHĐT, Tài chính, NNPTNT, Tư pháp và Ủy ban Dân tộc;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3), lb.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ
NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Thông báo 336/TB-VPCP năm 2015 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững về chuẩn nghèo chính sách áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 336/TB-VPCP
  • Loại văn bản: Thông báo
  • Ngày ban hành: 19/10/2015
  • Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
  • Người ký: Nguyễn Khắc Định
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 19/10/2015
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản