Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3336/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2018

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi Cục Kiểm định Hải quan 2 tại thông báo kết quả phân tích số 3737/TB-KĐ2 ngày 25/12/2017 (thay thế thông báo kết quả phân tích số 2076/TB-KĐ2 ngày 06/7/2017), công văn số 03/KĐHQ-KĐ ngày 02/01/2018, công văn số 424/KĐHQ-KĐ ngày 21/3/2018 của Cục Kiểm định Hải quan và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Cordyceps Cephalosporium Mycelia Powder (Đông trùng hạ thảo, chiết xuất). Nguyên liệu sản xuất thực phẩm chức năng. Batch no: CP20170301. Hạn sử dụng: 03/2019

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty CP Dược trung ương Medipharco-Tenamyd; địa chỉ: Số 08, Nguyễn Trường Tộ, P.Phước Vĩnh, TP Huế; mã số thuế: 3300101406.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10134471713/A11 ngày 07/4/2017 tại Chi cục HQ CK Cảng Hải Phòng KV II (Cục Hải quan TP.Hải Phòng).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phẩm chứa chiết xuất đông trùng hạ thảo dạng bột, hàm lượng adenosine ≈ 2.7 mg/g.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm chứa chiết xuất đông trùng hạ thảo dạng bột, hàm lượng adenosine ≈ 2.7 mg/g.

Thuộc nhóm 13.02 “Nhựa và các chiết xuất từ thực vật; chất pectic, muối của axit pectinic và muối của axit pectic; thạch rau câu (agar-agar) và các chất nhầy và các chất làm đặc, làm dày khác, đã hoặc chưa cải biến, thu được từ các sản phẩm thực vật”, phân nhóm “- Nhựa và các chất chiết xuất từ thực vật”, phân nhóm 1302.19 “- - - Loại khác”, mã số 1302.19.90 “- - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ CK Cảng Hải Phòng KV II (Cục Hải quan TP Hải Phòng);
- Cục KĐHQ và các Chi cục trực thuộc (để t/hiện);
- Công ty CP Dược trung ương Medipharco-Tenamyd (Số 08, Nguyễn Trường Tộ, P.Phước Vĩnh, TP Huế)
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Hiền (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái