Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3261/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2018

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi Cục Kiểm định Hải quan 1 tại thông báo số 258/TB-KĐ1 ngày 13/12/2017 thay thế Thông báo số 95/TB-KĐ1 ngày 27/7/2017 của Chi cục Kiểm định Hải quan 1 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Sô cô la hỗn hợp hiệu Ludwig's, có nhân dạng thanh, 60g/ thanh, 39 thanh/ thùng, hàng mới 100%, hạn sử dụng: t2/2018. Nhà sx: Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG. (mục 02 Tờ khai).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn Minh Anh; địa chỉ: 117/117 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội; Mã số thuế: 0101529840.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10137410512/A11 ngày 26/4/2017 đăng ký tại Chi cục HQ CK SB Quốc tế Nội Bài - Cục Hải quan TP. Hà Nội.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Sản phẩm sô cô la dạng thanh, loại không nhân, đóng gói 60g/thanh, thành phần gồm sô cô la, ngũ cốc, đường, đạm…

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Sản phẩm sô cô la dạng thanh, loại không nhân, đóng gói 60g/thanh, thành phần gồm sô cô la, ngũ cốc, đường, đạm...

thuộc nhóm 18.06 “Sô cô la và các chế phẩm thực phẩm khác có chứa ca cao”, phân nhóm “- Loại khác, ở dạng khối, miếng hoặc thanh:”, phân nhóm 1806.32 “- - Không có nhân”, mã số 1806.32.10 “- - - Kẹo sô cô la” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ CK SB Quốc tế Nội Bài - Cục HQ TP. Hà Nội;
- Cục Kiểm định Hải quan và các Chi cục trực thuộc (để t/hiện);
- Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn Minh Anh (đ/c: 117/117 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Đương (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái