Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 317/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích tại thông báo số 701/TB-PTPL ngày 13/11/2015, công văn trao đổi nghiệp vụ số 346/PTPLĐN-NV ngày 24/12/2015 của Trung tâm Phân tích phân loại-Chi nhánh tại Đà Nẵng và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Red120#& Chất tạo màu - màu đỏ (Red Pigment)- Mục 4 tờ khai hải quan.

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Uni- Red Việt Nam; Địa chỉ: Đường số 10, Khu CN Long Thành- Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai; Mã số thuế: 3603143719.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10057007031/E31 ngày 28/9/2015 tại Chi cục hải quan Long Thành, Cục Hải quan Đồng Nai.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chất màu hữu cơ phân tán trong bis(3,5,5-trimethylhexyl) phthalate, dạng lỏng, đã đóng gói để bán lẻ.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chất màu hữu cơ phân tán trong bis(3,5,5-trimethylhexyl) phthalate, dạng lỏng, đã đóng gói để bán lẻ.

Thuộc nhóm 32.12 “Thuốc màu (pigments) (kể cả bột và vảy kim loại) được phân tán trong môi trường không có nước, ở dạng lỏng hay dạng nhão, dùng để sản xuất sơn (kể cả men tráng); lá phôi dập; thuốc nhuộm và các chất màu khác đã làm thành dạng nhất định hay đã đóng gói để bán lẻ”, phân nhóm 3212.90 "- Loại khác:”, phân nhóm 2 gạch "- - Thuốc nhuộm và chất màu khác đã làm thành dạng nhất định hoặc đóng gói để bán lẻ:”, mã số 3212.90.29 "- - - Loại khác" tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục hải quan Long Bình Tân, Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai;
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Công ty TNHH Uni- Red Việt Nam; Địa chỉ: Đường số 10, Khu CN Long Thành - Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL- Cường (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái