Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 302/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2021

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ LÊ VĂN THÀNH TẠI BUỔI KIỂM TRA VÀ LÀM VIỆC VỀ SẠT LỞ KHU VỰC THI CÔNG HỐ MÓNG CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH MỞ RỘNG

Ngày 30 tháng 10 năm 2021, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã đi kiểm tra và làm việc về sạt lở khu vực thi công hố móng công trình Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm Chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Giao thông vận tải, Văn phòng Chính phủ, Tổng cục Phòng chống thiên tai; lãnh đạo tỉnh Hòa Bình (đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) và một số chuyên gia trong lĩnh vực thủy điện, thủy lợi, địa chất công trình là thành viên Hội đồng tư vấn khoa học công nghệ đánh giá an toàn đập, hồ chứa trên bậc thang Sông Đà. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo EVN và đơn vị tư vấn thiết kế (Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 1) báo cáo, ý kiến phát biểu của một số chuyên gia, đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan tham dự, ý kiến phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã kết luận như sau:

Yêu cầu chung đặt ra là phải bảo đảm tuyệt đối an toàn cho Nhà máy thủy điện Hòa Bình, nhất là đập thủy điện Hòa Bình; phải bảo đảm cảnh quan kiến trúc và an toàn cho công trình lịch sử văn hóa tượng đài Bác Hồ. Thống nhất ý kiến của các nhà khoa học, các chuyên gia và ý kiến tham gia của các Bộ, cơ quan liên quan là cần phải có khảo sát, kiểm tra trên thực địa và kiểm tra các hồ sơ liên quan để đánh giá kỹ các nguyên nhân gây ra sạt trượt, từ đó đề ra các giải pháp trước mắt và lâu dài ổn định.

Yêu cầu EVN, Bộ Công Thương, tỉnh Hòa Bình và các Bộ, ngành liên quan khẩn trương thực hiện các công việc sau:

1. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN):

- Chỉ đạo tạm dừng thi công công trình nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng để đảm bảo an toàn cho công nhân, đồng thời phối hợp với địa phương, cơ quan liên quan thực hiện ngay các giải pháp giảm thiểu rủi ro và nguy cơ sạt lở đã được các chuyên gia và đại diện các Bộ, cơ quan góp ý; phối hợp với địa phương có biện pháp cảnh báo khu vực nguy hiểm; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định các vấn đề vượt thẩm quyền.

- Chỉ đạo Tư vấn thiết kế công trình nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan thực hiện các giải pháp để đánh giá kỹ về nguyên nhân gây ra hiện tượng sạt trượt và thực hiện ngay các giải pháp phù hợp nhất.

2. Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp cùng các Bộ: Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Khoa học và Công nghệ, EVN, tỉnh Hòa Bình và các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu kỹ hồ sơ Dự án và các tài liệu liên quan đánh giá sự an toàn đối với Nhà máy thủy điện Hoà Bình hiện hữu, nhất là đối với đập thủy điện Hòa Bình, đồng thời bảo đảm và giữ gìn cảnh quan, kiến trúc các công trình trong khu vực.

Việc thi công trở lại, giao Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng quyết định trên cơ sở bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Nhà máy thủy điện Hòa Bình, nhất là đập thủy điện Hòa Bình và an toàn tuyệt đối đối với tượng đài Bác Hồ.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình chỉ đạo các cơ quan liên quan của Tỉnh hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư xử lý kịp thời những phát sinh tại công trường bảo đảm an toàn cho người và tài sản tại công trình cũng như thực hiện các giải pháp bảo đảm an an toàn tuyệt đối đối với Nhà máy thủy điện Hòa Bình và tượng đài Bác Hồ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các các Bộ: Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, EVN và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Các Bộ: CT, XD, NNPTNT, KHCN, GTVT;
- Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hòa Bình;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Công ty CP Tư vấn Xây dựng điện 1;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, NN, QHĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, CN (2). nvq

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục