Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 299/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2021

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VŨ ĐỨC ĐAM TẠI CUỘC HỌP VỚI BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 02 tháng 11 năm 2021, tại Trụ sở Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hà Nội về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021. Cùng dự họp có lãnh đạo các Bộ: Y tế, Giáo dục và Đào tạo và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hà Nội, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã kết luận như sau:

1. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hà Nội cần quán triệt, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để "thích ứng an toàn, linh hoạt" với tình hình mới nhưng đồng thời phải lưu ý thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nhiệm vụ bắt buộc đi cùng là "kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19", chủ động trao đổi, nghiên cứu, rút kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh của các địa phương khác để: (i) Kịp thời chỉ đạo, tổ chức đào tạo, tập huấn cho các lực lượng phòng chống dịch của Thành phố, trong đó có cả các lực lượng tình nguyện viên; (ii) Chủ động tính nhu cầu, lên kế hoạch mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phù hợp với các kịch bản dịch bệnh có thể xảy ra; (iii) Kiểm soát chặt chẽ các trường hợp đến từ các địa phương có cấp độ dịch cao, ngấm sâu trong cộng đồng; (iv) Tiếp tục quán triệt và triển khai hiệu quả các giải pháp y tế căn bản, phù hợp với tình hình và các địa bàn cụ thể như: ngăn chặn, phát hiện (xét nghiệm), cách ly, điều trị...

2. Bộ Y tế: (i) Cân đối nguồn cung vắc xin trong tháng 11, 12 năm 2021 để ưu tiên bố trí để Hà Nội tiêm cho toàn bộ Nhân dân Thủ đô từ 18 tuổi trở lên (có tính đến người đến từ địa phương khác nhưng đang sống, học tập và làm việc tại Thành phố); (ii) Nghiên cứu kiến nghị của Hà Nội về việc hướng dẫn xét nghiệm người từ các khu vực dịch đã nhiễm sâu, tiêu chí đánh giá cấp độ dịch đối với các đô thị lớn, mật độ dân số cao để có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng theo tinh thần Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ; (iii) Khẩn trương công bố các phác đồ điều trị COVID-19 để địa phương có cơ sở quyết định việc chuẩn bị sẵn vật tư, trang thiết bị, thuốc, sinh phẩm phục vụ phòng, chống dịch.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, khẩn trương có văn bản hướng dẫn cụ thể việc tổ chức cho học sinh các cấp đi học tập trung trở lại, trong đó lưu ý việc chỉ đạo đảm bảo an toàn COVID trong các cơ sở giáo dục (bao gồm cập nhật trên cổng thông tin của Bộ), đồng thời phải tính đến tâm sinh lý của các cháu học sinh, sinh viên, của gia đình, lực lượng lao động liên quan khi dịch bệnh có thể kéo dài.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: TTTT, YT, QP, CA, CT, TC;
- Các Thành viên BCĐ quốc gia phòng,
chống dịch COVID-19;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP,
các Vụ: NC, CN, QHĐP, PL, TKBT, TH,
TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3b), vt.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp