Hệ thống pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 294/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2024

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ LÊ THÀNH LONG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI BỘ Y TẾ

Chiều ngày 02 tháng 7 năm 2024, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Y tế. Tham dự cuộc họp có đồng chí Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, các đồng chí Thứ trưởng: Đỗ Xuân Tuyên, Trần Văn Thuấn, Nguyễn Thị Liên Hương, Lê Đức Luận, đại diện lãnh đạo một số vụ, cục, bệnh viện trực thuộc Bộ và đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Y tế về tình hình, kết quả triển khai nhiệm vụ của Bộ Y tế 6 tháng đầu năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long có ý kiến như sau:

1. Ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực và kết quả tích cực mà ngành Y tế đã đạt được trên toàn diện các lĩnh vực công tác trong thời gian qua, đặc biệt là kết quả phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đã góp phần quan trọng vào thành quả phát triển kinh tế - xã hội cả cả nước. Các khó khăn, thách thức mà ngành Y tế đang gặp phải hiện nay là rất lớn, đa dạng, cần được quan tâm tháo gỡ sớm, từng bước và phải thực hiện ngay.

2. Để từng bước khắc phục các khó khăn, vướng mắc và làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân thời gian tới, đề nghị Bộ Y tế tập trung triển khai thực hiện các nhóm vấn đề trọng tâm sau:

a) Tập trung và có cách tiếp cận tổng thể, toàn diện trong công tác xây dựng thể chế. Trước mắt, khẩn trương hoàn thiện các Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược, Luật Bảo hiểm y tế để trình Quốc hội theo tiến độ đã được xác định. Tiếp tục hoàn thiện các dự án luật về phòng bệnh, dân số, an toàn thực phẩm, thiết bị y tế, các Nghị định quy định chi tiết các luật đã có hiệu lực và các vấn đề nhãn tiền, thuộc thẩm quyền của Bộ (như định mức kinh tế - kỹ thuật, giá dịch vụ y tế...).

b) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan chuẩn bị, trình cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý từng vấn đề đang có vướng mắc, khó khăn về tổ chức bộ máy, tự chủ bệnh viện, sắp xếp bệnh viện, đào tạo nhân lực, kinh phí, đầu tư, chế độ chính sách cho một số đối tượng đặc thù, đào tạo sau đại học ngành y, mở các cơ sở đào tạo y khoa, chất lượng đào tạo nhân lực ngành y...; sớm hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định thành lập Hội đồng y khoa quốc gia, Dự thảo Nghị định về đào tạo chuyên sâu đặc thù; phối hợp với Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các cơ quan liên quan tính toán cụ thể, báo cáo thuyết phục về vấn đề mệnh giá bảo hiểm y tế để xử lý căn cơ, lâu dài.

c) Tiếp tục rà soát, giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo đảm thuốc, vật tư, thiết bị y tế và giải ngân dự án đầu tư công; tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ về các dự án đầu tư.

3. Bộ Y tế chủ động xử lý các vấn đề khó khăn, vướng mắc theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, không để chậm; chủ động, phối hợp với các bộ, ngành liên quan trong việc chuẩn bị và trình xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đối với từng vấn đề cần có định hướng, chủ thuyết ngay từ đầu, tránh việc thay đổi quá nhiều và cần xác định thứ tự ưu tiên để xử lý.

4. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc và tham mưu tổ chức các cuộc làm việc của Phó Thủ tướng Chính phủ với Bộ Y tế về từng nội dung cụ thể theo yêu cầu.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Y tế và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, CQ: YT, KHĐT, TC, TP, NV, GDĐT, LĐTBXH, BHXHVN;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, KTTH, NN, TCCV;
- Lưu: VT, KGVX (3)
Q

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Nguyễn Sỹ Hiệp

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Thông báo 294/TB-VPCP năm 2024 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long tại buổi làm việc với Bộ Y tế do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 294/TB-VPCP
  • Loại văn bản: Thông báo
  • Ngày ban hành: 05/07/2024
  • Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
  • Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 05/07/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản