Hệ thống pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 272/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2017

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC VỀ DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CHO VAY LẠI TỪ NGUỒN VỐN VAY NƯỚC NGOÀI CỦA CHÍNH PHỦ ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ QUA CƠ QUAN CHO VAY LẠI CHỊU RỦI RO TÍN DỤNG

Ngày 26 tháng 5 năm 2017, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cho vay lại từ nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với chương trình, dự án đầu tư qua cơ quan cho vay lại chịu rủi ro tín dụng. Tham dự cuộc họp có Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, doanh nghiệp: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Công Thương, Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển đường cao tốc Việt Nam và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe Bộ Tài chính báo cáo, ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và các đại biểu dự họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết luận như sau:

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan tổng kết thực tiễn triển khai, tiếp tục nghiên cứu hoạt động cho vay lại từ nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với chương trình, dự án đầu tư qua cơ quan cho vay lại chịu rủi ro tín dụng để hoàn thiện và quy định nội dung này trong Nghị định hướng dẫn sau khi Luật Quản lý nợ công sửa đổi được Quốc hội ban hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: TC, KH&ĐT, TP, CT, GTVT;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, PL;
- Lưu: VT, QHQT (3).HN.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Sỹ Hiệp

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Thông báo 272/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về cho vay lại từ nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với chương trình, dự án đầu tư qua cơ quan cho vay lại chịu rủi ro tín dụng do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 272/TB-VPCP
  • Loại văn bản: Thông báo
  • Ngày ban hành: 16/06/2017
  • Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
  • Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 16/06/2017
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản