Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 246/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO VỀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Ngày 27 tháng 6 năm 2012, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện nhân đã chủ trì họp Ban Chỉ đạo về trang thiết bị y tế. Tham dự cuộc họp có đại diện các Bộ: Y tế, Công thương, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Hội Thiết bị y tế Việt Nam, Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Y tế và các Bộ, ngành liên quan, ý kiến tham luận của các đại biểu tham dự cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân - Trưởng Ban Chỉ đạo về trang thiết bị y tế kết luận như sau:

Trong năm qua, các Bộ, ngành chức năng đã tích cực triển khai các nhiệm vụ được giao và đạt được một số chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật, công tác phát triển nhân lực kỹ thuật và hội nhập, hợp tác quốc tế về trang thiết bị y tế. Trong thời gian tới, Bộ Y tế và các Bộ, ngành liên quan cần tiếp tục triển khai thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ sau:

1. Bộ Y tế chủ trì:

- Phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành liên quan hoàn thành thủ tục đề nghị xây dựng Nghị định về trang thiết bị y tế để đưa vào Chương trình công tác của Chính phủ. Xây dựng và hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Chính phủ trong quý II năm 2013.

- Phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thành việc xây dựng Chương trình nghiên cứu sản xuất trang thiết bị y tế đến năm 2015 và định hướng 2020 trong quý III năm 2012.

- Rà soát, hoàn chỉnh và sớm ban hành quy trình về thử nghiệm lâm sàng về trang thiết bị y tế, xem xét rút ngắn thời gian thử nghiệm đối với các thiết bị sử dụng công nghệ, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật đã được cơ quan có thẩm quyền trong và ngoài nước công nhận đảm bảo chất lượng an toàn.

- Phối hợp với Bộ Công Thương xây dựng và ban hành trong tháng 7 năm 2012, danh mục trang thiết bị y tế có nhu cầu sử dụng cao, ưu tiên đầu tư sản xuất trong nước và danh mục trang thiết bị y tế sản xuất trong nước được ưu tiên xét chọn trong các chương trình, dự án đấu thầu mua sắm trang thiết bị cho các cơ sở y tế sử dụng ngân sách nhà nước.

- Thống nhất với Bộ Khoa học và Công nghệ về phương thức quản lý chất lượng trang thiết bị y tế trong tháng 8 năm 2012. Trên cơ sở đó xây dựng dự án đầu tư "Xây dựng hệ thống kiểm chuẩn trang thiết bị y tế đến năm 2020", trình Thủ tướng Chính phủ.

- Phối hợp với Bộ Nội vụ xem xét ban hành hướng dẫn về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của bộ phận quản lý trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế. Tổ chức đào tạo, tập huấn, cấp chứng chỉ cho các cán bộ làm công tác này.

- Phối hợp với các Bộ, ngành và các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị xúc tiến sản xuất trang thiết bị y tế, thông tin tới các đơn vị sử dụng về các sản phẩm trang thiết bị y tế trong nước có chất lượng, phổ biến chủ trương, chính sách trong lĩnh vực trang thiết bị y tế, thảo luận về các giải pháp khuyến khích sản xuất, hỗ trợ đầu ra cho sản phẩm sản xuất trong nước.

2. Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng hướng dẫn về chức danh nghề nghiệp chuyên môn cho cán bộ kỹ thuật chuyên ngành trang thiết bị y tế theo quy định Luật viên chức năm 2010.

3. Bộ Tài chính chủ trì, làm đầu mối xây dựng cơ chế hỗ trợ thuế nhập khẩu cho các linh kiện để sản xuất, lắp ráp trang thiết bị y tế, trình Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến trong tháng 7 năm 2012.

4. Kỳ họp tới của Ban Chỉ đạo về trang thiết bị y tế dự kiến sẽ tiến hành trong tháng 11 năm 2012.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các thành viên Ban Chỉ đạo về trang thiết bị y tế và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ: Y tế, Công Thương, Tài chính, KH&CN, KH&ĐT, Nội vụ;
- Hội Thiết bị y tế VN,
- Các thành viên BCĐ về TTBYT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ