Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 233/TB-BCT

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2014

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC GIỚI THIỆU CHỨC DANH VÀ CHỮ KÝ

Ngày 30 tháng 5 năm 2014, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 4868/QĐ-BCT về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Tô Ngọc Sơn, Trưởng phòng Trung Quốc, Vụ Thị trường Châu Á - Thái Bình Dương, giữ chức vụ Phó Vụ trưởng, Vụ Thị trường Châu Á - Thái Bình Dương, Bộ Công Thương.

Mẫu chữ ký của ông Tô Ngọc Sơn

Bộ Công Thương xin thông báo và giới thiệu chữ ký của ông Tô Ngọc Sơn để các cơ quan, đơn vị biết và liên hệ công tác.

 


Nơi nhận:
- Các Bộ và Cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế; Tổng công ty; Công ty trực thuộc Bộ;
- Các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, HC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Đỗ Văn Côi