Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 226/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2014

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ VĂN NINH TẠI CUỘC HỌP VỀ XỬ LÝ NỢ XẤU CỦA HỆ THỐNG CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ TÀI SẢN CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG VIỆT NAM

Ngày 23 tháng 5 năm 2014, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã chủ trì cuộc họp về xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC). Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Chính phủ, Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam. Sau khi nghe Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam báo cáo, ý kiến của các cơ quan, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh kết luận như sau:

1. Đánh giá chung:

a) Xử lý nợ xấu đóng vai trò quan trọng trong quá trình cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng nói riêng cũng như nền kinh tế nói chung. Trong đó, việc thành lập VAMC đã phát huy hiệu quả bước đầu, góp phần đẩy nhanh quá trình xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng Việt Nam.

b) Đánh giá cao sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, nỗ lực của các tổ chức tín dụng, VAMC, sự phối hợp của các Bộ, ngành, địa phương liên quan đã nghiêm túc, chủ động, tích cực trong quá trình triển khai thực hiện các giải pháp xử lý nợ xấu theo Đề án “Xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng” và Đề án “Thành lập Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam” ban hành kèm theo Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

c) Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện các giải pháp xử lý nợ xấu tại Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ còn chưa được triển khai đồng bộ, mới chủ yếu tập trung ở ngành ngân hàng; một số địa phương, Bộ, ngành chưa thực sự chủ động, tích cực trong quá trình thực hiện các giải pháp đề ra.

2. Các Bộ, ngành liên quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục tập trung chỉ đạo và thực hiện các giải pháp sau:

- Chủ động thực hiện có hiệu quả các giải pháp tại Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 - 2015” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2012, Đề án “Xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2013, định kỳ báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Chỉ đạo, đôn đốc các Tập đoàn, Tổng Công ty và các doanh nghiệp nhà nước thuộc quản lý của Bộ, ngành, địa phương chủ động thực hiện tái cơ cấu, thực hiện thoái vốn ra khỏi các tổ chức tín dụng theo lộ trình đã được phê duyệt; tích cực tham gia vào quá trình xử lý nợ xấu và cơ cấu lại các tổ chức tín dụng mà các Tập đoàn, Tổng Công ty, doanh nghiệp nhà nước có cổ phần, vốn góp.

- Khẩn trương ban hành và triển khai kế hoạch xử lý nợ xấu và các giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy đầu tư, thương mại, tiêu dùng và phát triển thị trường.

- Chỉ đạo các đơn vị công an, tư pháp, thuế, tài nguyên và môi trường trực thuộc chủ động, tích cực hỗ trợ VAMC trong việc xử lý các khoản nợ xấu đã mua, thu hồi, thu giữ, kiểm kê tài sản bảo đảm và hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ để thực hiện đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản theo đề nghị của VAMC.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức và hoạt động của VAMC theo hướng tạo sự chủ động, trao quyền hạn phù hợp cho VAMC xử lý nợ, tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu đã mua; nâng cao minh bạch trong hoạt động mua nợ xấu bằng trái phiếu và mua nợ xấu theo giá trị thị trường của VAMC.

4. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý cho hình thành, phát triển và quản lý thị trường mua, bán nợ; các quy định tài chính về hoạt động sáp nhập, hợp nhất, mua lại, cổ phần hóa, xóa nợ, cơ cấu lại nợ, hoán đổi nợ thành vốn chủ sở hữu đối với doanh nghiệp và cơ chế tài chính phù hợp với hoạt động của VAMC; ban hành danh sách các công ty thẩm định giá, công ty kế toán, kiểm toán đủ tiêu chuẩn tham gia vào quá trình xử lý nợ xấu để xác định giá trị thị trường của doanh nghiệp, tài sản và các khoản nợ xấu.

5. Bộ Tư pháp:

a) Khẩn trương ban hành Thông tư liên tịch về thu hồi và xử lý tài sản bảo đảm và Thông tư quy định về bán đấu giá tài sản của VAMC trong tháng 6 năm 2014, tạo điều kiện cho VAMC đẩy nhanh tiến độ xử lý tài sản để thu hồi nợ, bảo đảm lợi ích của tổ chức tín dụng cho vay, khách hàng vay và theo nguyên tắc thị trường.

b) Chỉ đạo các Cục, Chi cục thi hành án dân sự địa phương đẩy nhanh việc thực hiện thi hành án, liên quan đến hoạt động tín dụng ngân hàng để thu hồi vốn cho các tổ chức tín dụng.

6. Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn các văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất về thủ tục thực hiện các giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất đang thế chấp; thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản đối với các trường hợp nhận chính tài sản bảo đảm để thay thế việc thực hiện nghĩa vụ của bên bảo đảm phù hợp với quy định tại Nghị định 163/2006/NĐ-CP và các văn bản pháp lý có liên quan.

7. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan:

a) Xây dựng, ban hành văn bản quy định, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam, quyền cho thuê và chuyển nhượng nhà ở đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở.

b) Nghiên cứu, báo cáo Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà tại Việt Nam theo hướng mở rộng đối tượng và điều kiện mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ,
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UBND các tỉnh, thành phố thuộc TƯ;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Công ty Quản lý tài sản của các TCTD VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý Thủ tướng, các Vụ: TH, TKBT, ĐMDN;
- Lưu: VT, KTTH(3), Dương 96.

KT. BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng