Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 218/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2014

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI CUỘC HỌP VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Ngày 23 tháng 5 năm 2014, tại trụ sở làm việc của Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp về việc triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Ban Thi đua - khen thưởng Trung ương. Sau khi nghe Báo cáo của Ban Thi đua - khen thưởng Trung ương và ý kiến phát biểu của các đại biểu, Phó Thủ tướng kết luận như sau:

1. Để triển khai có hiệu quả Chỉ thị của Bộ Chính trị về công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, các bộ, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ sau:

- Quán triệt chủ trương của Bộ Chính trị, tinh thần của Luật Thi đua, khen thưởng đến cán bộ, công chức, viên chức.

- Đối với công tác khen thưởng, cần bảo đảm đúng tiêu chuẩn, thực chất, tránh khen thưởng tràn lan, lưu ý các trường hợp đang thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội.

- Chú trọng khen thưởng người có công với cách mạng, đối tượng chính sách, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

- Tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến để phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ, có sức lan tỏa trong các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Các cơ quan thông tin đại chúng, dưới sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương có trách nhiệm tuyên truyền nội dung đổi mới của công tác thi đua, khen thưởng theo Chỉ thị của Bộ Chính trị.

2. Ban Thi đua, khen thưởng Trung ương:

- Chú trọng khâu tổ chức thực hiện, bảo đảm triển khai đồng bộ Chỉ thị của Bộ Chính trị và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

- Thực hiện tốt vai trò cơ quan quản lý nhà nước và tham mưu về công tác thi đua, khen thưởng, nâng cao chất lượng thẩm định, bảo đảm kịp thời, đúng tiêu chuẩn. Chủ động báo cáo Lãnh đạo Chính phủ những vướng mắc để kịp thời xử lý.

- Sớm tổ chức tập huấn, phổ biến những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật này đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng.

- Hướng dẫn việc hủy bỏ quyết định khen thưởng, thu hồi hiện vật và tiền thưởng, tước danh hiệu vinh dự nhà nước.

- Chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến toàn quốc để triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

3. Các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Công thương được giao chủ trì xây dựng các Nghị định quy định về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, hồ sơ đề nghị xét tặng "Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước"; các danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú", "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú", "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú", "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú" cần khẩn trương hoàn thiện nội dung Dự thảo, bảo đảm về tiến độ và chất lượng trình Chính phủ theo Chương trình công tác.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Thủ tướng, các PTTg (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Ch tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ban Thi đua - khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Viết Muôn, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KGVX, TCCB.
- Lưu: Văn thư, TCCV (3). QP

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn