Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 208/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu tại thông báo số 1204/TB-PTPL ngày 12/10/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Miếng dán lạnh dùng cho trẻ em không tẩm dược chất, kt 12*5cm, nhãn hiệu COOLING GEL PLASTER, hạn sử dụng 02/09/2018. Hàng chưa đóng gói, gồm 75 kiện miếng dán và 4 kiện bao bì (Mục 1)

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Thương Mại và Dược phẩm Tân Cương; Địa chỉ: Số 10 ngõ 58/45 Trần Bình - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội; Mã số thuế: 0101395795.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10054830521/A11 ngày 10/9/2015 tại Chi cục HQ Cốc Nam (Cục HQ tỉnh Lạng Sơn)

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Miếng dán dùng ngoài da, có chứa lớp hydrogel có công dụng hạ nhiệt cơ thể theo cơ chế vật lý.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Miếng dán dùng ngoài da, có chứa lớp hydrogel có công dụng hạ nhiệt cơ thể theo cơ chế vật lý.

thuộc nhóm 30.05 “Bông, gạc, băng và các sản phẩm tương tự (ví dụ, băng để băng bó, cao dán, thuốc đắp), đã thấm tẩm hoặc tráng bằng dược chất hoặc làm thành dạng nhất định hoặc đóng gói để bán lẻ dùng cho y tế, phẫu thuật, nha khoa hoặc thú y”, phân nhóm 3005.10 “- Băng dính và các sản phẩm khác có một lớp dính”, mã số 3005.10.90 “- - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các Cục HQ tỉnh, tp. (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan Cốc Nam
(Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Công ty TNHH Thương Mại và Dược phẩm Tân Cương;
Địa chỉ: Số 10 ngõ 58/45 Trần Bình - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội.
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Thảo (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái