Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 206/TB-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 1981

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC HUY ĐỘNG ĐÓNG GÓP CỦA CÁC CÔNG TY XÍ NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỂ XÂY DỰNG QUỸ PHÚC LỢI CHUNG CHO THÀNH PHỐ

- Thực hiện nghị quyết 06 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, nghị quyết 26 của Bộ Chính trị và thông tư 04 của Bộ Tài chánh mở rộng vai trò và quyền hạn tài chánh cho địa phương trong lãnh vực quản lý thu đối với các công ty, xí nghiệp đóng trên địa bàn lãnh thổ.

- Nhằm tạo cho thành phố có nguồn ngân sách để trợ cấp các khoản chi trợ cấp cho cán bộ công nhân viên chức trên địa bàn thành phố và qua trao đổi với các đồng chí Bí thư hoặc Giám đốc các công ty, xí nghiệp;

Uỷ ban Nhân dân thành phố giao cho Sở Tài chánh huy động một tỷ lệ trong quỹ phúc lợi của các công ty, xí nghiệp quốc doanh và công tư hợp doanh trên địa bàn thành phố kể từ năm 1981, hàng quý trích từ quỹ phúc lợi của các thành phần kế hoạch để nộp lợi vào quỹ phúc lợi của thành phố theo tỷ lệ tạm thời quy định dưới đây (các công ty, xí nghiệp thuộc quận, huyện quản lý nộp vào tài khoản do Ban Tài Chánh – giá cả quận, huyện thông báo; các công ty, xí nghiệp Trung ương và thành phố nộp vào tài khoản số 00.3629.36 Chi nhánh I Ngân hàng thành phố).

1) Đối với tất cả các xí nghiệp thuộc loại hình sản xuất công nghiệp của tất cả các ngành và các xí nghiệp thuộc loại hình phân phối lưu thông như nội thương, ngoại thương , ăn uống và khách sạn, dịch vụ, du lịch, cung ứng vật tự… trích 30% trên quỹ phúc lợi của các phần kế hoạch.

2) Đối với các xí nghiệp thuộc các ngành khác như xây lắp, giao thông, các nông lâm trường v.v.. trích từ 20 đến 30% trên quỹ phúc lợi của các phần kế hoạch.

Tỷ lệ phân chia giữa các quỹ thực hiện đúng theo hướng dẫn của ngành tài chánh.

Thông báo này sẽ thay cho thông tư số 35/TC-CĐKT ngày 24-1-1981 của Sở Tài chánh về việc trích quỹ phúc lợi tập chung cho thành phố . Cơ quan tài chánh quận, huyện và thành phố sẽ căn cứ vào kết quả thực hiện cuối năm khi xét duyệt quyết toán để áp dụng tỷ lệ thích hợp trong khoảng tỷ lệ nêu trên.

 

 

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn