Hệ thống pháp luật

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1794/TB-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG TRỊNH THỊ THỦY TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI TỈNH LÀO CAI

Ngày 25/4/2024, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL), đồng chí Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã có buổi làm việc với đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai về Đề án tổ chức Festival sông Hồng giai đoạn 2024 - 2034, Kế hoạch tổ chức Festival sông Hồng năm 2024.

Cùng dự buổi làm việc, về phía Bộ VHTTDL có đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Cục Thể dục thể thao, Cục Văn hóa cơ sở, Cục Hợp tác quốc tế, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Văn hóa dân tộc và Văn phòng Bộ. Về phía tỉnh Lào Cai có đại diện Lãnh đạo: Sở Văn hóa và Thể thao, Trung tâm Văn hoá và Điện ảnh và Văn phòng UBND tỉnh.

Sau khi nghe Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Lào Cai báo cáo về Đề án tổ chức Festival sông Hồng giai đoạn 2024 - 2034, Kế hoạch tổ chức Festival sông Hồng năm 2024, ý kiến của các đại biểu dự họp, ý kiến phát biểu của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy kết luận:

1. Bộ VHTTDL đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Lào Cai đạt được trong thời gian qua; khẳng định sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Chính quyền trong triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là việc Tỉnh đã chủ động nghiên cứu, xây dựng Đề án tổ chức Festival sông Hồng giai đoạn 2024 - 2034 (Đề án). Đây là một trong những cách thức mới, sáng tạo trên nền tảng phát huy những tiềm năng, thế mạnh của địa phương, phù hợp với bối cảnh, xu hướng phát triển công nghiệp văn hóa và “phát triển giá trị văn hóa để thu hút du lịch và phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn để văn hóa phát triển bền vững” theo tinh thần tại Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 17/1/2017 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ VHTTDL ủng hộ và nhất trí với chủ trương của Tỉnh về Đề án tổ chức Festival sông Hồng giai đoạn 2024 - 2034, xây dựng Festival sông Hồng thành một hoạt động văn hóa lớn, chất lượng, độc đáo, đặc sắc, trở thành một sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng, định vị thương hiệu của Tỉnh. Việc triển khai xây dựng Đề án sẽ góp phần định hướng cho phát triển du lịch tỉnh Lào Cai trong 10 năm tới, đồng thời mang tính chất cầu nối giao lưu phát triển văn hóa, kinh tế - xã hội và quan hệ ngoại giao chiến lược, quan hệ láng giềng tốt giữa Việt Nam - Trung Quốc, hiện thực hóa các tuyên bố chung của Lãnh đạo hai nước.

2. Về dự thảo Kế hoạch tổ chức Festival sông Hồng năm 2024: Nhất trí nội dung dự thảo Kế hoạch, tỉnh Lào Cai tổ chức thực hiện với quy mô Cấp tỉnh.

3. Về Đề án tổ chức Festival sông Hồng giai đoạn 2024 - 2034:

3.1. Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các Cục, Vụ chuyên môn thuộc Bộ, đề nghị Tỉnh Lào Cai chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao và các cơ quan chuyên môn của Tỉnh tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung dự thảo Đề án, xin ý kiến một số Bộ, ngành, địa phương liên quan; hoàn thiện và sớm phê duyệt để triển khai thực hiện.

3.2. Về quy mô tổ chức: Năm 2024 Tỉnh Lào Cai chủ động chỉ đạo triển khai tổ chức Festival sông Hồng với quy mô cấp tỉnh; các năm từ 2026 - 2034, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh Lào Cai tổ chức Festival quy mô cấp quốc gia.

3.3. Bộ VHTTDL giao Văn phòng Bộ là đơn vị đầu mối, phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa và Thể thao, các cơ quan chuyên môn của tỉnh để tổng hợp thông tin, điều phối tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch.

3.4. Sau khi Đề án và Kế hoạch tổ chức Festival sông Hồng năm 2024 được Tỉnh ban hành, Bộ VHTTDL sẽ phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các đơn vị chuyên môn có liên quan của Bộ phối hợp cùng các đơn vị chuyên môn của Tỉnh để triển khai thực hiện.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để UBND tỉnh Lào Cai biết, chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch triển khai, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Tỉnh ủy Lào Cai (để b/c);
- UBND tỉnh Lào Cai (để b/c);
- Các Cục: DLQGVN, TDTT, VHCS, HTQT, NTBD, MTNATL;
- Các Vụ: KHTC, VHDT;
- Lãnh đạo Văn phòng Bộ;
- Sở VHTT, Sở DL tỉnh Lào Cai;
- Cổng TTĐT Bộ VHTTDL;
- Lưu: VT, VP (TKBT), ĐTĐ.30.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Danh Hoàng Việt

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Thông báo 1794/TB-BVHTTDL năm 2024 kết luận của Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy tại buổi làm việc với tỉnh Lào Cai do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

  • Số hiệu: 1794/TB-BVHTTDL
  • Loại văn bản: Thông báo
  • Ngày ban hành: 26/04/2024
  • Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch
  • Người ký: Nguyễn Danh Hoàng Việt
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 26/04/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản