Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 166/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2021

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ VĂN THÀNH TẠI CUỘC HỌP VỀ VỀ CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN KHU PHỨC HỢP NGHỈ DƯỠNG GIẢI TRÍ CAO CẤP VÂN ĐỒN, TỈNH QUẢNG NINH.

Ngày 15 tháng 6 năm 2021, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã chủ trì cuộc họp về chủ trương đầu tư Dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí cao cấp Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Công an, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh báo cáo về Dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí cao cấp Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, ý kiến phát biểu của các đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan dự họp, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã kết luận như sau:

1. Đánh giá cao chuẩn bị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và báo cáo thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hồ sơ chủ trương đầu tư Dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí cao cấp Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan tham gia cuộc họp có ý kiến hoàn thiện hồ sơ chủ trương đầu tư dự án với tinh thần trách nhiệm cao và đều đồng thuận việc triển khai thực hiện Dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí cao cấp Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

2. Dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí cao cấp Vân Đồn có quy mô lớn, triển khai thực hiện tại Khu kinh tế Vân Đồn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư, có tầm quan trọng về quốc phòng, an ninh. Dự án khi đi vào hoạt động sgóp phần thúc đy phát triển kinh tế - xã hội, đy nhanh quá trình chuyn dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Quảng Ninh.

3. Việc Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hai lần thẩm định Dự án, cho thấy tính chất quan trọng, nhạy cảm của Dự án. Đquyết định chủ trương đầu tư Dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí cao cấp Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đảm bảo đúng quy định của pháp luật, yêu cầu các Bộ, cơ quan, như sau:

a) Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tiếp thu ý kiến các Bộ, cơ quan tại cuộc họp đhoàn thiện hồ sơ chủ trương đầu tư Dự án Khu phức hp nghỉ dưỡng giải trí cao cấp Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh (Dự án) với các nội dung như sau:

- Rà soát, cập nhật toàn bộ Dự án đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, trong đó phù hợp với điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2040 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 266/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm 2020.

- Phối hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, thống nhất và chịu trách nhiệm về chuyn mục đích diện tích đất trồng lúa đđầu tư xây dựng sân gôn Vân Đồn đảm bảo đúng quy định tại Nghị định số 52/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn.

- Báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh xem xét, quyết định chuyn đi mục đích sử dụng rừng sản xuất để thực hiện Dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật về lâm nghiệp.

b) Trên cơ sở báo cáo hoàn thiện của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về hồ Dự án, các Bộ, cơ quan: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp, Công Thương, Công an, Quốc phòng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo chức năng nhiệm vụ khẩn trương có ý kiến về hồ sơ Dự án sau khi được Bộ Kế hoạch va Đầu tư gi lấy ý kiến.

c) Bộ Kế hoạch và Đầu tư khn trương hoàn thiện báo cáo thẩm định về chủ trương đầu tư Dự án Khu phức hp nghỉ dưỡng giải trí cao cấp Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh (bao gồm: Báo cáo thẩm định và Dự thảo Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư), trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Th
thao và Du lịch, Tư pháp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: CN, NN, KTTH, PL, QHĐP, NC;
- Lưu: VT, CN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục